Finansiellt starkt år för KPA Pension

Idag publicerar KPA Pension resultatet för helår 2019. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring trad ökade till 17 315 miljoner kronor och avkastningen uppgick till 11,2 procent.

KPA Pension är förvalsbolag inom premiebestämd pension och får många nya kunder årligen. Det förvaltade kapitalet inom KPA Pensionsförsäkring trad ökade till 202 714 (172 402) miljoner kronor. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 17 615 (4 375) och gynnades av den goda avkastningen och ett positivt kassaflöde.

Liksom för resten av Folksamgruppen är hållbarhet en hörnsten i KPA Pensions verksamhet. Ett viktigt initiativ under året var den nya alliansen FN:s Nettonollallians, där vi tillsammans med några av världens största pensions- och försäkringsbolag nu förvaltar ett kapital som uppgår till 42 000 miljarder kronor. Nettonollalliansen har åtagit sig att investeringsportföljerna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

  • KPA Pension blev den 10 oktober finansbranschens första hbtq-certifierade företag. Målet med certifieringen är att ge alla anställda i verksamheten en ökad kunskap om hbtq-frågor, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

  • KPA Pension toppade livförsäkringsförmedlare Max Matt­hiessens granskning av hur pensionsbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar inom traditionell försäkring och fondförsäkring, den 8 november.

  • KPA Pension fortsatte att investera i nordisk infrastruktur. Efter en framgångsrik investering i infrastrukturfonden Infranode I satsade KPA Pension ytterligare drygt 720 mil­joner kronor i den nya fonden Infranode II.

  • KPA Pension återinvesterade 800 miljoner i preferensaktier i Volvo Car AB, i samband med att befintliga preferensakti­er löses in i december.

  • I november bytte KPA Pensions ena ägare, Sveriges Kom­muner och Landsting, SKL, namn till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Folksamgruppen äger 60 procent och SKR 40 procent av KPA Pension.

  • KPA Pension investerade 1 900 miljoner kronor i aktier ut­givna av Heimstaden Bostad AB, vid en riktad nyemission den 7 januari 2020.

 Läs hela årsrapporten