Andra kvartalet 2023: KPA Pensions finansiella ställning stärks ytterligare

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB fortsatte att öka under det andra kvartalet 2023 och uppgick under det första halvåret till 15 202 (13 977) miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med drygt 8 procent jämfört med motsvarande period 2022. Solvensgraden uppgick till 239 procent (229 procent) och totalavkastningen till 4,9 procent under perioden (-10,3 procent). Under åren 2013–2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,7 procent.

Camilla Larsson, vd för KPA Pension, kommenterar det andra kvartalet 2023:

– Jag gläds särskilt över att vi under andra kvartalet har stärkt vår finansiella ställning ytterligare, att premieinkomsterna fortsätter att öka från en hög nivå samt att avkastningen i förvalsprodukten har förbättrats. Med det i ryggen fortsätter vi vårt arbete att agera långsiktigt som pensionsförvaltare för att de som arbetar i kommuner och regioner ska få en trygg och bra pension.

Viktiga händelser under andra kvartalet 2023

• KPA Pension investerade 394 miljoner kronor i obligation för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet i utvecklingsländer
• KPA Pension var på plats under Almedalsveckan med fokus på tjänstepensioner och pension kopplat till en hållbar samhällsutveckling.

Nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, med motsvarande period föregående år inom parentes

• Premieinkomsten ökade till 15 202 (13 977) miljoner kronor.
• Totalavkastningen ökade till 4,9 (-10,3) procent.
• Avkastningsränta, premiebestämd försäkring, uppgick till 7,4 (-10,7) procent *
• Avkastningsränta, förmånsbestämd försäkring, ökade till 1,2 (-9,1) procent.
• Förvaltningskostnadsprocent, premiebestämd uppgick till 0,08 (0,08) procent
• Förvaltat kapital ökade till 277 284 (246 673) miljoner kronor.
• Solvensgraden uppgick till 239 (229) procent.
*Avser avkastningsränta under spartid (för försäkrade som är 50 år eller yngre).

Koldioxidavtrycket

Som en del av KPA Pensions arbete i Nettonollalliansen rapporteras hållbarhetsdata kvartalsvis. 

Klimatindikator

Apr-jun 2023

Jan-mar 2023

2022

2021

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1) 10,5 12,3 47,6 40
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm) 88,5 90 92,8 96,5
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldioxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2)

4,2

5,1

5,5

5,3

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.
2) Tabellen visar: Koldioxidintensitet, viktat medeltal, ton CO2e/Mkr. Det vill säga portföljens exponering av koldioxidintensiva bolag, där summan av bolagens andel i portföljen (baserat på marknadsvärde) multipliceras med bolagens koldioxidintensitet i förhållande till omsättning. Beräkning grundas på data i USD vilket innebär att valutakursförändringar påverkar redovisade resultat i SEK.
Läs delårsöversikten för Folksamgruppen

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se