Första kvartalet 2023: KPA Pensions premieinkomster fortsätter att öka

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB ökade under det första kvartalet 2023 till 13 141 (11 320) miljoner kronor vilket är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period 2022. Solvensgraden uppgår till 234 procent (212 procent) och totalavkastningen var 3,3 procent under den aktuella perioden (-4,5 procent). Under perioden 2013–2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,7 procent.

– Trots ekonomisk osäkerhet med hög inflation och stigande räntor vilket präglat den senaste tiden är KPA Pension fortsatt finansiellt starkt med bra förutsättningar att erbjuda våra kunder en trygg pension. Detta i kombination med införandet av det nya kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet AKAP-KR är goda nyheter för anställda i kommuner och regioner runt om i Sverige, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

Marcus Blomberg, investeringschef på Folksamgruppen kommenterar kvartal ett på följande sätt:

– Vi har inlett året med en stark avkastning till stor del drivet av uppgångarna på aktiemarknaderna men även de räntebärande delarna har bidragit positivt. Vi har under kvartalet ökat vår kreditexponering och vår bedömning är att denna troligtvis fortsätter öka under året.

Viktiga händelser under första kvartalet 2023

 • Styrelserna i KPA Tjänstepension och KPA Tjänstepensionsförsäkring undertecknade en gemensam fusionsplan angående sammanslagning av KPA Tjänstepension och KPA Tjänstepensionsförsäkring. Beslut angående fusionsplanen tas av KPA Tjänstepension AB:s stämma senare i vår och förutsätter även att berörda myndigheteter lämnar sitt godkännande.
 • KPA Pension utsågs till Sveriges mest hållbara varumärke i pensionsbranschen för tolfte året i rad när Sustainable Brand Index 2023 presenterades.
 • Den 1 januari 2023 fick 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner en högre pension. AKAP-KR är det nya avgiftsbestämda pensionsavtalet som bygger på ett intjänande under hela livet.
 • Folksamgruppens Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande, hamnar på plats nummer nio när tidningen Aktuell Hållbarhet listar de 101 mäktigaste inom hållbarhet.

Nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, med motsvarande period föregående år inom parentes

 • Premieinkomsten ökade till 13 141 (11 320) miljoner kronor.
 • Totalavkastningen ökade till 3,3 (-4,5) procent.
 • Avkastningsränta, premiebestämd uppgick till 3,8 procent *
 • Avkastningsränta, förmånsbestämd, ökade till 1,9 (-4,0) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocent, premiebestämd uppgick till 0,08 (0,07) procent
 • Förvaltat kapital ökade till 273 149 (262 761) miljoner kronor.
 • Solvensgraden uppgick till 234 (212) procent. Förändringen förklaras delvis av förändrat antagande avseende flytt av pensionskapital, vilket påverkar värdet av försäkringstekniska avsättningar.
  *Avser avkastningsränta under spartid (för försäkrade som är 50 år eller yngre).

Koldioxidavtrycket

Som en del av KPA Pensions arbete i Nettonollalliansen rapporteras hållbarhetsdata kvartalsvis. Koldioxidutsläppet i den egna verksamheten ökar något som en effekt att pandemin är över. Aktieportföljernas totala koldioxidintensitet och energiförbrukningen i fastigheterna kvarstår på samma nivå.

Klimatindikator

 

Jan-mar

2023

2022

2021

2020

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1) 12,3 47,7 40 44,6
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm) 90 90 96,5 101,6
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldioxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2)

5,1

5,1

5,3

7,1

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.
2) Tabellen visar: Koldioxidintensitet, viktat medeltal, ton CO2e/Mkr. Det vill säga portföljens exponering av koldioxidintensiva bolag, där summan av bolagens andel i portföljen (baserat på marknadsvärde) multipliceras med bolagens koldioxidintensitet i förhållande till omsättning. Beräkning grundas på data i USD vilket innebär att valutakursförändringar påverkar redovisade resultat i SEK. Resultatet för Q4 2022 påverkas kraftigt av valutaeffekter. För mer information, se Folksams Års- och hållbarhetsrapport.

Läs delårsöversikten för Folksamgruppen

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se