Helåret 2022: KPA Pensions premieinkomster och solvensgrad fortsätter att öka

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB fortsatte att öka och uppgick till 19 464 (18 613) miljoner kronor, en ökning med 5 procent, samtidigt som solvensgraden ökade till 234 (204) procent relativt samma period föregående år. I en marknad som präglats av effekterna från den oroliga utvecklingen i världen redovisar KPA Tjänstepensionsförsäkring en totalavkastning på minus 7,8 procent (13,7 procent). Under perioden 2013 - 2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,7 procent.

Camilla Larsson, vd för KPA Pension, kommenterar perioden januari-december 2022:

– Det har varit ett år som präglats av oro på de finansiella marknaderna orsakat av kriget i Ukraina och coronapandemin. Det har också varit ett år då vi förbättrade det premiebestämda erbjudandet genom att sparandet anpassas efter åldern på spararen. Det kom väl till pass då vi också under året förberett oss för det uppdaterade avtalet AKAP-KR som kommer att öka premieinflödet ytterligare under kommande år.

Marcus Blomberg, investeringschef Folksam:

– Avkastningen i portföljen 2022 har påverkats negativt av stigande räntor och fallande aktiemarknader. Vi har under året sett intressanta möjligheter i olika typer av krediter och där genomfört nya investeringar. Vi har även ökat vår exponering mot fastigheter, såväl direktägda som indirekt ägda. De reala tillgångarna i vår portfölj som infrastruktur och fastigheter har bidragit positivt under året och till del balanserat upp de andra tillgångsslagen.

KPA Pension har starka finansiella nyckeltal trots nedgången i förvaltat kapital vilket bidrar till att ge anställda i kommuner och regioner en trygg pension som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Viktiga händelser under helåret 2022

 • Per den 1 januari 2022 omvandlades KPA Tjänstepension till tjänstepensionsföretag och bytte samtidigt namn till KPA Tjänstepensionsförsäkring.

 • KPA förbättrade det premiebestämda erbjudandet genom att sparandet anpassas efter åldern på spararen. På så sätt får kunderna bättre möjlighet till avkastning under den tid de sparar och en större trygghet när de gått i pension.

 • KPA Pension investerade 1,6 miljarder i gröna obligationer från Världsbanken.

 • Fortsatt ledande på hållbarhet. 81 procent av kunderna i målgruppen kommun- och regionanställda tycker att KPA är det ledande tjänstepensionsbolaget på hållbarhet.

 • Under året har KPA arbetat intensivt med att implementera det nya pensionsavtalet som träder i kraft 2023. Pensionsavtalet kommer att ge högre avsättningar och mer pension till de som arbetar i kommun- och regionsektorn.

 • KPA Pension investerade cirka 440 miljoner kronor (44 MUSD) i en obligation som ska arbeta för att minska matbristen i världen.

 • KPA ökade sin ägarandel i batteriföretaget Northvolt för att vara en del av den stora omställningen av bilindustrin. Northvolt är Europas första storskaliga fabrik för tillverkning av hållbara batterier. 

 • KPA investerade 5 miljarder kronor i bolånefonder.

 • KPA Pension förvärvade två fastigheter i centrala Stockholm för drygt 3 miljarder kronor.

Nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, med föregående år inom parentes

 • Premieinkomsten ökade till 19 464 (18 613) Mkr.
 • Totalavkastningen minskade till -7,8 (13,7) procent.
 • Avkastningsränta, förmånsbestämd, uppgick till -7,6 (7,2) procent.
 • Avkastningsränta, premiebestämd, uppgick till -7,3 (14,6) procent.*
 • Förvaltat kapital uppgick till 253 412 (264 049) Mkr.
 • Solvensgraden uppgick till 234 (204) procent. Förändringen förklaras delvis av förändrat antagande avseende flytt av pensionskapital, vilket påverkar värdet av försäkringstekniska avsättningar.

*Avser avkastningsränta under spartid (för försäkrade som är 50 år eller yngre).

Koldioxidavtrycket

Som en del av KPA Pensions arbete i Nettonollalliansen rapporteras hållbarhetsdata kvartalsvis. Koldioxidutsläppet i den egna verksamheten ökar något som en effekt att pandemin är över. Aktieportföljernas totala koldioxidintensitet och energiförbrukningen i fastigheterna fortsätter att minska. Minskningarna är enligt plan.

Klimatindikator

2022

2021

2020

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet 1) 47,7 40 44,6
Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigeras (kWh/kvm) 90 96,5 101,6
Koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Koldioxid intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/mkr 2) 5,1 5,3 7,1

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis.

2) Tabellen visar: Koldioxidintensitet, viktat medeltal, ton CO2e/Mkr. Det vill säga portföljens exponering av koldioxidintensiva bolag, där summan av bolagens andel i portföljen (baserat på marknadsvärde) multipliceras med bolagens koldioxidintensitet i förhållande till omsättning. Beräkning grundas på data i USD vilket innebär att valutakursförändringar påverkar redovisade resultat i SEK. Resultatet för Q4 2022 påverkas kraftigt av valutaeffekter. För mer information, se Folksams Års- och hållbarhetsrapport.