Januari-september 2023: KPA Pensions premieinkomst ökar kraftigt

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB fortsatte att öka under det tredje kvartalet 2023 och uppgick till 21 084 (15 815) miljoner kronor, efter periodens utgång, vilket motsvarar en ökning med drygt 33 procent jämfört med motsvarande period 2022.

Solvensgraden uppgick till 243 (229) procent och totalavkastningen till 3,3 (-11,6) procent under perioden. Under åren 2013–2022 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,7 procent.

– Premieinkomsten har ökat under kvartalet och den finansiella stabiliteten har ökat generellt. Ökningen förklaras främst av högre premier tack vare det nya pensionsavtalet AKAP-KR samt högre premier för förmånsbestämda pensioner, vilka har ökat framför allt till följd av inflationen. Detta är naturligtvis mycket positivt för våra kunder, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2023

Finansinspektionen har godkänt fusionen av KPA Tjänstepension AB och KPA Tjänstepensionsförsäkring AB. Genom att samla tjänstpensionsverksamheten inom KPA Pension i ett och samma företag förenklas verksamheten och erbjudandet stärks ytterligare vilket kommer att gynna kunderna.

Som ett led i att göra pensionen tryggare och mer förutsägbar så sker från första januari 2024 en förändring i den premiebestämda traditionella försäkringen. Den innebär att pensionsutbetalningarna nu endast kan minska med max fem procent från ett år till ett annat.

Nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, med motsvarande period föregående år inom parentes

  • Premieinkomsten ökade till 21 084 (15 815) miljoner kronor.
  • Totalavkastningen ökade till 3,3 (-11,6) procent.
  • Avkastningsränta, premiebestämd försäkring, uppgick till 4,8 (-11.6) procent*
  • Avkastningsränta, förmånsbestämd försäkring, ökade till 0,8 (-11,3) procent.
  • Förvaltningskostnadsprocent, premiebestämd uppgick till 0,08 (0,08) procent.
  • Förvaltat kapital ökade till 276 376 (243 971) miljoner kronor.
  • Solvensgraden uppgick till 243 (229) procent.

*Avser avkastningsränta under spartid (för försäkrade som är 50 år eller yngre).

Koldioxidavtryck

Som en del av KPA Pensions arbete i Nettonollalliansen rapporteras hållbarhetsdata kvartalsvis.

Under kvartalet förbättrades koldioxidavtrycket för samtliga områden, koldioxidavtrycket i egen verksamhet, energiförbrukningen i fastigheter och koldioxidavtrycket i aktieportföljen, vilket är i linje med uppsatta mål.

Mer information om koldioxidavtrycket finns i delårsöversikten för Folksamgruppen.

KPA Pensions pressavdelning

08-27 20 40
pressjour@kpa.se