KPA Pension - en ansvarsfull kapitalförvaltare

Vid utgången av 2022 förvaltade KPA Tjänstepensionsförsäkring AB 253 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Med detta följer både ett stort ansvar och en möjlighet för oss att via våra investeringar försöka styra världen i en mer hållbar riktning.

KPA Pension är som en del av Folksamgruppen, en av initiativtagarna till UN convened Net Zero Asset Owner Alliance som lanserades 2019. Fokus inom alliansen handlar om att åstadkomma en verklig klimatomställning i världsekonomin. Vi vill dra nytta av och använda den förändringskraft som finns när många ägare går samman med en gemensam och tydlig målsättning. Arbetet i alliansen innebär också att vi medlemmar enas om nya målsättningar och metoder för mätning av arbetet mot nettonollutsläpp av växthusgaser.

Vi driver påverkansdialoger med portföljbolag där syftet är att få fler att ställa om och ta ett större ansvar i klimatfrågan.

Påverkansdialoger med portföljbolag

Sedan hösten 2021 har vi träffat flera bolag som dels släpper ut mycket växthusgaser samtidigt som de också utgör en relativ stor vikt i våra portföljer. Glädjande nog har bolagen gjort stora framsteg. Från det att delmålen sattes vid senaste mätningen under 2022 har närmare hälften av bolagen antagit vetenskapligt förankrade klimatmål.

Andelen företag i målgruppen med vetenskapligt förankrade klimatmål som är godkända av SBTI/liknande har ökat från 23 % (2021) till 40 % (2022). Vårt mål är att 50 % av företagen i den här målgruppen ska ha satt ett sådant klimatmål senast 2025.

Alexandra Frenander, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande, Folksamgruppen: –Det är glädjande att se en så stor omställningsvilja bland dessa företag. Vi märker att de allra flesta inser att de har en roll att spela i klimatomställningen. Nästa år planerar vi att följa upp vilka framsteg som gjorts bland de företag vi haft kontakt med under 2022. Vi ska också inleda dialoger med ytterligare bolag.

Läs mer i årsrapporten Ansvarsfull kapitalförvaltning 2022.