Lekeberg satsar på friska arbetsplatser

Kommunsektorns arbetsmiljö ska vara attraktiv och hållbar. Det lockar nya medarbetare, behåller den befintliga personalen och håller sjukfrånvaron på låg nivå. Lekebergs kommun jobbar med Suntarbetslivs friskfaktorer och har gjort en lovande start.

För Lekebergs kommun i Närke gäller det att vara på alerten om man ska kunna locka ny arbetskraft och behålla den befintliga. I dag handlar det inte bara om lön och förmåner om man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Att kunna erbjuda ett gott ledarskap, delaktighet och kompetensutveckling är minst lika viktigt. Förra året beslöt därför kommunledningen att dra i gång ett omfattande arbete för att skapa en sund och konstruktiv arbetsmiljö i hela organisationen. Man ville även komma till rätta med hög sjukfrånvaro. Valet föll på att använda Suntarbetslivs friskfaktormodell.

I oktober förra året hölls de första träffarna med chefer från olika förvaltningar under ledning av Suntarbetslivs resursteam. Där fick cheferna lära sig vad friskfaktorer är, hur de hänger ihop och hur de kan användas för analys av den egna verksamheten. – Det är viktigt att betona att alla ska vara med, från högsta ledningen hela vägen ut i verksamheterna, förklarar personalhandläggaren Lisa Dahlberg. Friskfaktormodellen är ett arbetssätt, inte ett projekt.

Processen börjar med en nulägesanalys genom seminarier och workshops utifrån de åtta faktorerna.

– Cheferna utgår från nuläget: här står vi, just nu. De fick skatta värdet på friskfaktorerna i sin egen organisation, vad behövde förstärkas? förklarar folkhälsochef Annika Karlsson Juliussen på Sydnärkes folkhälsoteam. Det var en nyttig genomlysning av den egna organisationen, som kan omfatta allt från sju till 70 medarbetare. Utfallet blev väldigt olika beroende på varje enskild arbetsenhets situation. Det fanns ingen enskild friskfaktor som alla chefer upplevde som eftersatt. Däremot gick det att hitta lågt hängande frukter. Det gick också snabbt att upptäcka att man kunde lära av varandra. – Det blir ett kollektivt lärande, ett kollektivt arbetsmiljöarbete. Och det är viktigt att lyfta goda exempel för andra att lära av, säger Lisa Dahlberg.

Nu är inkörningsfasen med styrgrupp, arbetsgrupp och processledare över. Friskfaktorerna ska etableras som en styrande och förebyggande del av organisationens vardag, och även skyddsombuden är engagerade. När nya rutiner, system eller mallar introduceras, arbetar man för att analysera dessa utifrån friskfaktorerna.

– Anställer vi en ny chef får den lära sig arbetssättet med friskfaktorer under introduktionen. Just nu arbetar kommunen med att införa återkommande pulsmätningar i verksamheterna. Utifrån pulsmätningarnas resultat görs bedömningen av vilka friskfaktorer som behöver stärkas.

– Sjukfrånvaron har sjunkit under 2023, det ser vi redan. Om det beror på friskfaktorerna kan vi inte säga ännu. Men vi har hittat en modell för att skapa en sund arbetsmiljö i organisationen som vi tror på, säger Annika Karlsson Juliussen.

Läs mer om Lekeberg kommuns arbete med friskfaktorerna på suntarbetsliv.se 

Artikeln finns också att läsa i tidningen Kommunal Pension nr 2 2023.

KPA Pensions samarbete med Suntarbetsliv

En viktig förutsättning för en bra pension är att anställda i kommuner, regioner och kommunala företag kan delta i arbetsgemenskapen ett helt yrkesliv.  KPA Pension vill bidra till att möta kompetensutmaningen till långsiktig social hållbarhet, friska arbetsplatser och en trygg pension och har inlett ett samarbete med Suntarbetsliv. Tillsammans hjälps vi åt att lyfta dessa viktiga frågor.

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs av åtta fackliga organisationer samt SKR och Sobona. Uppdraget är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet.