Helåret 2023: KPA Pension redovisar god avkastning och kraftigt ökad premietillväxt

Premieinkomsten för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB fortsatte att öka och uppgick till 28 938 (19 464) miljoner kronor, en ökning med 49 procent. Solvensgraden minskade något från mycket hög nivå till 232 (234) procent relativt samma period föregående år. Trots en marknad som präglats av effekterna från den oroliga utvecklingen i världen redovisar KPA Tjänstepensionsförsäkring en totalavkastning på 7,6 (-7,8) procent. Under en 10-årsperiod uppgick den genomsnittliga totalavkastningen till 5,6 procent.

Camilla Larsson, vd för KPA Pension, kommenterar helåret 2023:

– Glädjande nog så har vi även i år förbättrat vårt resultat och ökat premieinkomsten, delvis till följd av det nya pensionsavtalet AKAP-KR som i sin tur leder till högre pension för våra kunder. Vi har arbetat vidare med gröna obligationer och fortsätter att, enligt en kundundersökning, vara det pensionsbolag som är bäst på hållbarhet.

Marcus Blomberg, investeringschef Folksam:

– Trots oroligheter i världen som påverkar finansmarknaden negativt så har vi en fortsatt god avkastning. Vi har under året genomfört nya investeringar bland annat inom infrastruktur och fastighetssektorn vilket ligger i linje med vår långsiktiga strategi.

Den positiva avkastningen är till största del hänförlig till att breda aktieindex stigit under året men även räntor har bidragit positivt till avkastningen. Fastigheter har påverkats negativt av högre styrräntor och ökad osäkerhet. I ett av våra större innehav inom fastighetssektorn, Heimstaden Bostad, har avkastningen påverkats negativt, ungefär i linje med övriga fastighetstillgångar, därtill har aktierna värderats ned under fjärde kvartalet. Värdet av KPA Tjänstepensionsförsäkrings innehav i Heimstaden Bostad låg vid årets utgång 8,8 procent under anskaffningsvärdet.

Viktiga händelser under helåret 2023

 • KPA Tjänstepension och KPA Tjänstepensionsförsäkring slogs samman till ett bolag: KPA Tjänstepensionsförsäkring AB.
 • Förändrad styrelse i samband med den nyligen avslutade fusionen mellan KPA Tjänstepension AB och KPA Tjänstepensionsförsäkring AB. KPA Tjänstepensionsförsäkring AB fick därmed förändrad styrelse.
 • Fortsatt ledande på hållbarhet. 81 procent av kunderna i målgruppen kommun- och regionanställda tycker att KPA Pension är det ledande tjänstepensionsbolaget på hållbarhet.
 • KPA Pension investerar 3,8 miljarder kronor i Copenhagen Infrastructure V, en infrastrukturfond för energiomställning med en tydlig hållbarhetsprofil.
 • KPA Pension säkrar tryggare pensionsutbetalningar. Från den 1 januari 2024 infördes en förbättring i den premiebestämda traditionella försäkringen vilken innebär att pensionsutbetalningarna inte kan minska med mer än fem procent från ett årsskifte till ett annat. Detta är en vidareutveckling av förvalsprodukten som tillsammans med tidigare anpassade risknivåer för spar- respektive utbetalningstid bidrar till högre och tryggare pension.
 • KPA Pension förvärvade fastigheten Brädstapeln i centrala Stockholm. Fastigheten har totalrenoverats och har en uthyrningsbar area på cirka 13 300 kvadratmeter.
 • KPA Pension investerade 394 miljoner kronor i en obligation för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet i utvecklingsländer.
 • KPA Pension investerade 100 miljoner kronor i en grön obligation som Nacka kommun gav ut för att finansiera klimatomställning och klimatanpassning i kommunen.

Händelser efter årets utgång

Folksams kommentar med anledning av Finansinspektionens undersökning: Finansinspektionen (FI) har meddelat att man kommer att genomföra en undersökning av Folksamgruppens investeringar i Heimstaden Bostad. FI har meddelat att undersökningen fokuserar på efterlevnad av bestämmelser om aktsamhet i bland annat försäkringsrörelselagen.

Nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB, med föregående år inom parentes

 • Premieinkomsten ökade till 28 938 (19 464) Mkr.
 • Totalavkastningen ökade till 7,6 (-7,8) procent.
 • Genomsnittlig totalavkastning de senaste 5 åren (2019-2023) uppgick till 5,5 procent.
 • Genomsnittlig totalavkastning de senaste 10 år (2014-2023) uppgick till 5,6 procent.
 • Avkastningsränta, premiebestämd, uppgick till 8,8 (-7,3) procent.*
 • Avkastningsränta, förmånsbestämd, uppgick till 5,5 (-7,6) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocent, premiebestämd, uppgick till 0,08 (0,08) procent.
 • Förvaltat kapital uppgick till 296 154 (253 412) Mkr.
 • Solvensgraden uppgick till 232 (234) procent.

*Avser avkastningsränta under spartid (för försäkrade som är 50 år eller yngre).

Koldioxidavtrycket

Som en del av KPA Pensions arbete i Nettonollalliansen rapporteras hållbarhetsdata kvartalsvis.

Under helåret minskade koldioxidavtrycket för koldioxidavtrycket i egen verksamhet och koldioxidavtrycket i aktieportföljen, vilket är i linje med uppsatta mål. Energiförbrukningen i fastigheter ökade något på grund av nya investeringar där arbetet att effektivisera energiförbrukningen nu påbörjas.

Mer information om koldioxidavtrycket finns i helårsöversikten för Folksamgruppen.