KPA Pension investerar i grön obligation av Trelleborgs kommun

Vattenförsörjning, solceller och spännande investeringar inom biologisk mångfald är några av projekten när KPA Pension är med och finansierar hållbar utveckling i Trelleborgs kommun.

Som en del av Folksamgruppen tillhör KPA Pension en av de stora investerarna i gröna obligationer. Hittills uppgår investeringarna i kommunobligationer till totalt 34 miljarder kronor, vilket inkluderar gröna obligationer som kommuner ställt ut. Exempelvis investerade KPA Pension 500 miljoner kronor i en obligation av Trelleborg förra året.

– Vi är mycket glada över att vara med när nu Trelleborgs kommun tar nästa steg mot en hållbar utveckling. Pensionskapitalet är väl lämpat att göra den här typen av investeringar då det har ett långsiktigt perspektiv. Kommunobligationer är ett bra exempel på hur vi skapar trygg och bra pension åt KPA Pensions kunder samtidigt som vi bidrar i kommunens omställningsarbete, säger Camilla Larsson, vd för KPA Pension.

Förutom bidrag till vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten finansierar investeringen också kommunkoncernens satsningar på förnybar energi som solceller, samt i energieffektivisering till exempel genom att byta ut gatubelysning till LED. Andra områden för denna hållbara finansiering är så kallade rena transporter, till exempel gång- och cykelbanor och medfinansiering av pendeltåg med slutstation i Trelleborg.

Vidare kommer medlen att användas till kommunens investeringar i klimatanpassningsåtgärder och till några små men spännande investeringar inom biologisk mångfald. Det gäller till exempel plantering av urban miniskog, åtgärder för skyddade och värdefulla arter så som fladdermöss, bekämpning av invasiva främmande arter samt vattenvårdsåtgärder.

För mer information, kontakta:

Mark Johnsson, affärsutvecklare för hållbara investeringar: 0725-98 81 67
Pressjour: 08-27 20 40