Nu är vi certifierade - det finns plats för fler

Under året har anställda på KPA Pension gått RFSL:s utbildning och som första bolag i finansbranschen är vi nu hbtq-certifierade. Tillsammans med er kunder som redan är certifierade, kan vi driva samhällsutvecklingen framåt.

Certifieringen syftar till att både våra kunder och medarbetare ska kunna känna sig trygga och inkluderade oavsett könsuttryck och könstillhörighet. Det handlar om att möta alla med respekt och omtanke. Alla är lika mycket värda och ska känna sig lika självklara i alla sammanhang. Så är det inte i samhället idag. Personer som identifierar sig själva som hbtq behöver tänka alldeles för mycket på vad andra tänker, tycker och säger om dem i helt vardagliga sammanhang.

Att behöva förklara och försvara sin identitet och sin sexualitet borde tillhöra historien och ingen ska behöva känna sig utpekad, förlöjligad eller bli föremål för överdriven nyfikenhet, elaka kommentarer eller ”roliga” skämt.

Behandla alla du möter med respekt och hövlighet. Även om man inte förstår kan man respektera. Att leva är tillräckligt svårt och utmanande utan att man ska behöva ta den extra striden, hantera oron eller vara rädd bara för att man är sig själv.

Den här insikten är extra viktig för alla som är så djupt inbäddade i den nuvarande normen att de inte ens ser den. För alla oss som sällan eller aldrig behöver tänka på vad vår identitet, kön eller könstillhörighet kan betyda utan bara tar för givet att bli behandlade på ett respektfullt sätt vart vi än går.

Varför hbtq-certifiering?

britta_burreau_450x600px.png

– När jag får frågan om varför vi valde att hbtq-certifiera oss tycker jag att svaret är enkelt. Vi är tjänstepensionsbolaget med tanke och omtanke. På samma sätt som våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, vill vi att kunder och medarbetare ska behandlas på ett professionellt och respektfullt sätt. För mig betyder trygghet att kunna vara sig själv, leva med vem man vill och bli bemött på ett värdigt sätt, säger vd Britta Burreau.

Certifieringen ger bra verktyg så att man på ett systematiskt sätt kan arbeta med likabehandling, mänskliga rättigheter och ge alla ett bra bemötande. Man får större insikter och bättre förståelse om livsvillkoren och hälsan för hbtq-personer.

KPA Pension ska vara en öppen och inkluderande arbetsplats som alla medarbetare kan vara stolta över. Den nya handlingsplan som tagits fram i och med hbtq-certifieringen ska nu implementeras i organisationen. 

Vi vill att fler blir certifierade

Bland de nära 400 företag och organisationer som genomgått utbildningen finns ni, många av våra kunder inom kommuner och regioner. Hos er arbetar man redan idag med dessa frågor och ni vet att det är en viktig del av samhällsutvecklingen. Tillsammans med er vi vill nu vara med och driva utvecklingen framåt. Att vi nu går i samma spår tror vi kommer stärka våra relationer.​

Vi är det första hbtq-certifierade pensionsbolaget och det finns plats för många fler.

– Genom det här initiativet hoppas jag att vi kan inspirera våra konkurrenter. Ju fler som arbetar med likabehandling, desto större blir effekten, säger vd Britta Burreau.

Frågor och svar om RFSL:s certifiering

Vad innebär en hbtq-certifieringen?

Det är en process där en verksamhet med stöd av RFSL påbörjar, eller förstärker, ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtq-kompetent bemötande.

Certifieringen på KPA Pension leddes av en utbildare från RFSL och bedrevs utifrån normkritiska perspektiv. Personalen har gått RFSL:s utbildning och varit delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattade en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser. Processen resulterade i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtq certifikatet gäller.

Vad är målet med hbtq-certifieringen?

Hbtq-certifieringens målsättning är:

● Att anställda i verksamheten får en ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

● Att verksamheten påbörjar ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Vilka förväntningar har RFSL på en verksamhet som är hbtq-certifierad?

När en verksamhet är hbtq-certifierad förväntas man ha personal med grundläggande kunskap om kön, sexualitet och normer, hbtq-personers livsvillkor, diskriminering samt hbtq-kompetent bemötande. Utöver det ska man också bedriva ett utvecklingsarbete med konkreta insatser för att förbättra arbetsmiljö och bemötande, utifrån ett hbtq-perspektiv.