En ansvarsfull fastighetsägare

Långsiktighet och ansvarstagande är utgångspunkter för vårt fastighetsägande, såväl när vi köper och förvaltar som utvecklar våra fastigheter.

Fastigheter utgör cirka 11 procent av våra tillgångar. Fastigheter är trygga investeringar som kommer att ge våra kunder en långsiktigt god avkastning. Samtidigt bidrar vårt fastighetsinnehav till samhällsutvecklingen genom att vi kan erbjuda bostäder och lokaler som driver mot tydliga och hållbara mål.

Hållbara fastigheter

Vi har ett hållbart förhållningssätt till förvärv, förvaltning och uthyrning. Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för människa och miljö. Våra etiska placeringskriterier gäller även för våra fastigheter. Därför hyr vi inte ut lokaler företag som producerar vapen, tobak, pornografi, alkohol eller företag som bedriver kommersiell spelverksamhet.

Klimatkompenserar alla våra fastigheter

Vi arbetar aktivt med att sänka utsläppen från våra fastigheter. Till exempel är all inköpt el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Fastigheter i Stockholm anslutna till Stockholm Exergis fjärrvärmenät klimatkompenseras genom fjärrvärmeavtal av typen ”Klimatneutral värme”. Resterande del av utsläppen klimatkompenseras genom Vi-Skogen. Fastighetsverksamheten rapporterar sin verksamhet enligt FNs riktlinjer för internationella investerare, PRI (Principles for Responsible Investment), som omfattar miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och bolagsstyrning.

Fakta om våra fastigheter

KPA Pension äger 51 fastigheter med 3400 bostadslägenheter och cirka 197 000 kvm kommersiella lokaler. En stor del av fastigheterna finns i Stockholm men vi har även fastigheter i Malmö, Helsingborg och i övriga delar av landet. Samtliga av våra kommersi­ella fastigheter är miljöcertifierade enligt Breeam in Use, Leed eller Miljöbyggnad.

Nyckeltal

2023

2022

2021

Marknadsvärde, mdkr 28 29 23
Total energianvändning från fastighetsel, tappvarmvatten, uppvärmning och kyla MWh/m2 (graddagskorrigerad) 95 89 96

 

2023

2022

2021

Utsläpp fastighetsel, marknadsbaserad 153 116 80
Utsläpp värme, ej graddagskorrigerad          1 655 1 092 1 337
Utsläpp vatten                                                        44 36 35
CO2/kvm (graddagskorrigerat) 3,94 3,45 4,50