Mot nettonoll i aktieportföljen

Vi har tillsammans med några av världens största pensions- och försäkringsbolag tagit initiativ till UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance, Nettonollalliansen. Den samlar några av världens största kapitalägare med det gemensamma målet att våra investeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050.

Redan till år 2025 ska klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter minska med 29 procent, samtidigt som vi ska arbeta för att portföljernas största utsläppare ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål. Vi ska också arbeta för att främja tillgången på gröna investeringar. Syftet är att få till stånd verklig utsläppsminskning. Därför ska målet i första hand nås genom påverkansarbete. Men om bolagen visar en ovilja att ställa om trots upprepade dialoger kan det bli aktuellt att sälja.

Vi arbetar aktivt för att de största utsläpparna i portföljen ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål.

Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande

Indikatorer för växthusgaser

2023

2022

2021

Totala koldioxidavtryck, ton CO2e 407 218 390 208 345 452
Koldioxidintensitet, ton CO2e /aktieportföljens marknadsvärde mkr 3,1 3,8 3,1
Koldioxidintensitet, ton CO2e /ägarandel av bolagens omsättning mkr 6,3 7,0 7,7
Koldioxidintensitet, viktat medeltal, ton CO2e /mkr 4,0 5,1 5,3

Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattar utsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2023. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK. 

KPA Pension redovisar aktieportföljens koldioxidavtryck med följande indikatorer:

  • Totala koldioxidavtryck, ton CO2e. Visar det totala koldioxidavtrycket för aktieportföljen utifrån ägd andel av bolagens sammanlagda utsläpp.
  • Koldioxidintensitet, ton CO2e/aktieportföljens marknadsvärde Mkr.
    Visar totala koldioxidavtryck i förhållande till aktieportföljens marknadsvärde.
  • Koldioxidintensitet, ton CO2e/ägarandel av bolagens omsättning Mkr.
    Visar totala koldioxidavtryck per miljoner kronor i omsättning.
  • Koldioxidintensitet, viktat medeltal, ton CO2e/Mkr. Visar portföljens exponering av koldioxidintensiva bolag, där summan av bolagens andel i portföljen (baserat på marknadsvärde) multipliceras med bolagens koldioxidintensitet i förhållande till omsättning.