Skillnaden mellan ord och handling

KPA Pension har ett ambitiöst hållbarhetsarbete som omfattar en rad olika områden. Vi har jobbat med de här frågorna i många år och redan 1998 införde vi ”etiska placeringskriterier”.

De etiska placeringskriterierna innebar att vi tog bort investeringar från branscher som våra kunder bedömde som skadliga; tobak, alkohol, vapen och spel. I dag har listan utökats med kriterier för bland annat porr, icke-medicinsk cannabis och kol. Men vid sidan om uteslutningar finns också vårt påverkansarbete. Eftersom vi förvaltar våra kunders pensionspengar placerar vi långsiktigt. Det ger oss större möjligheter att arbeta för att de tillgångar vi äger att ta ett större ansvar för hållbarhetsfrågor av olika slag, såsom klimat och miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

emelie-westholm-500x625px.jpg

Emilie Westholm är chef för avdelningen Ansvarsfullt ägande. Det är hon och hennes kollegor som arbetar med att påverka innehaven. Ett viktigt forum för påverkan är bolagens årsstämmor. Vi närvarar, röstar och ställer frågor vid alla våra svenska börsinnehav. Inför varje säsong beslutar avdelningen om ett frågetema kring vilket frågorna till bolagen formuleras.  

Mänskliga rättigheter temat även i år

Inför varje stämmosäsong väljer vi ett tema som vi utgår ifrån när vi ställer frågor till bolagen. 2022 valde vi temat mänskliga rättigheter och inför 2023 valde vi att följa upp detta viktiga tema. Det ett område som rymmer flera viktiga frågor; allt från arbetsmiljöfrågor till barnarbete. Den senaste tidens allvarliga arbetsplatsolyckor med flera dödsfall visar på säkerhetsbrister som också kan vittna om strukturella problem. En annan viktig fråga för oss är rätten att organisera sig fackligt där vi under året fört diskussioner med bland andra Tesla.

Eftersom alla bolag är olika formulerar vi frågor utifrån det deras förutsättningar eller utmaningar. Aktuella händelser kan också sätta en viss fråga i fokus. Ett exempel vi följt under flera år är Ericssons där vi ställt en rad krav kopplat till de anklagelser om mutor och korruption som riktats mot bolaget.

Hur vet man om påverkansarbetet lyckas?  

Det är ofta svårt att visa att en specifik påverkansaktivitet direkt kan kopplas till en förbättring som skett i bolaget. Olika faktorer avgör vad som sker i ett bolag. Vi ägare är en av flera intressenter och vid sidan av oss påverkar även exempelvis lagstiftare, kunder och medarbetare.  I några fall kan vi tydligare koppla vårt påverkansarbete med konkret förbättring. KPA Pension har under flera års tid bedrivit påverkansarbete mot internationella storbanker, i synnerhet kopplat till klimatomställning. Bland annat framförde vi klimatrelaterade förbättringsförslag HSBC:s stämma både 2021 och 2022. I de efterföljande dialogerna med bankens företrädare kan vi konstatera att förslagen lett till framsteg.  HSBC har nu en färdplan mot nettonollutsläpp. De har också tagit fram en striktare policy kring finansiering av fossil verksamhet. Trots dessa åtgärder återstår ett stort arbete för banken.  

De senaste åren har vi också arbetat för att de bolag i portföljen med störst utsläpp ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål. Även om vi inte kan veta att det är ett resultat av vårt påverkansarbete är det glädjande att konstatera att mer än hälften av dessa bolag nu har antagit klimatmål som är godkända enligt Science Based Targets.