Stora kliv mot klimatmål

2050 ska vi ha nettonollutsläpp från våra portföljer. Det är ett mål vi delar i den globala investeraralliansen UN-Convened Net Zero Asset Owner Alliance som grundades vid FN:s klimattoppmöte i New York 2019. Sedan dess har målet kompletterats med delmål till 2025 då utsläppen från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska ha minskat med nära en tredjedel.  

Fortsatt arbete inom Nettonollalliansen 

Förutom att utsläppen från portföljerna ska minska innebär delmålet till 2025 även att vi aktivt ska verka för att våra aktieportföljers största utsläppare ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål (Science Based Targets, SBTs). Dessutom ska vi främja utbudet av gröna investeringar på finansmarknaden.  

Dialoger för att påverka portföljernas största utsläppare 

Under året har vi träffat vi flera bolag på listan över vår aktieportföljens största utsläppare. Glädjande nog har det skett stora framsteg sedan delmålen satte och vid slutet av 2023 hade mer än 50 procent av bolagen antagit SBT:s jämfört med 23 procent år 2021 när målet sattes.
– Våra påverkansdiskussioner skiljer sig beroende på vilket bolag vi pratar med, men rent generellt brukar vi diskutera vilka utmaningar och möjligheter bolagen ser med klimatomställningen – samtidigt som vi lyfter fram fördelarna med SBTs. Det finns en bred omställningsvilja bland dessa bolag, inte bara i Sverige men också bland många av de utländska bolag som vi har pratat med. Med det sagt återstår fortfarande ett stort arbete för bolagen för att faktiskt ställa om deras verksamheter i linje med målen i Parisavtalet, säger Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande. 

Utsläppsreduktion

KPA Pensions delmål till 2025 är att våra investeringar i aktier, företagsobligationer och fastigheter en sammanlagd ska nå en utsläppsreduktion om 29 % jämfört med basåret 2019. Vid utgången av 2023 visade aktieportföljens avtrycksreducering 40 procent.  För att fortsätta minska vårt avtryck är vår ambition att fortsätta bedriva påverkansdialoger med stora utsläppare.

Kommuner har nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle 

Kommuner står inför stora utmaningar, inte minst för att hantera pågående klimatförändringar och förbereda sig för konsekvenserna av klimatförändringarna. Ett av delmålen till 2025 är att ha minst fem möten per år med svenska kommuner, i syfte att diskutera hållbarhetsstrategier och på sikt få fler kommuner att genomföra investeringar som är i linje med deras klimat- och hållbarhetsmål.