Fortsatt stark utveckling för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, resultatet för perioden januari till september 2018. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och uppgick till 14 313 (12 469) miljoner kronor. Anledningen till den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag inom premiebestämd pension årligen automatiskt får många nya kunder.

I samband med 2018 års förmedling tillkom 120 000 (115 000) nya pensionssparare som omfattas av pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.

Det försäkringstekniska resultatet gynnades av positivt kassaflöde och uppgick till 12 871 (8 768) miljoner kronor. Förvaltningskostnadsprocenten i KPA Pensionsförsäkring var 0,2 (0,1). KPA Pensionsförsäkrings solvensgrad vid periodens slut var 176 (169) procent. Det är framför allt det positiva kassaflödet som bidrog till den förbättrade solvensgraden.

Solvenskvoten, som vi redovisar med ett kvartals eftersläpning, uppgick till 17,2 (16,4) för KPA Pensionsförsäkring. Totalavkastningen uppgick till 4,6 (3,7) procent för perioden och avkastningsräntan var 4,7 (3,8) procent. Sett över de senaste tio åren 2008–2017 har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 7,5 procent.

Hänt under perioden (jan – sept):

  • KPA Pensionsförsäkring sänkte från och med den 1 januari 2018 avgifterna med 25 procent för den premiebestämda traditionella försäkringen för tjänstepensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL för förvaltning av kommun- och landstingsanställdas tjänstepensioner. De rörliga avgifterna sänks från 0,15 till 0,11 procent, medan den fasta avgiften på 48 kronor kvarstår. Sedan 2001 har avgifterna sänkts med över 70 procent.

  • Likaså sänkte KPA Pensionsförsäkring från och med den 1 januari 2018 priset från tre till två procent i en produkt kopplad till den kollektivavtalade tjänstepensionen, den så kallade premiebefrielseförsäkringen. Premiesänkningen berör 900 arbetsgivare i kommuner, landsting och kommunala bolag.

  • KPA Pensionsförsäkring anpassade från och med den 29 mars 2018 den garanterade räntenivån för premiebestämd traditionell försäkring från 0,75 procent till 0,50 procent före skatt och avgifter. Garantin beräknas på 85 procent på det belopp som betalas in. Ändringen gäller från den 29 mars 2018 och premier inbetalda före detta datum påverkas inte.

  • Arvidsjaur och Luleå i norr till Täby, Tyresö, Motala, Vallentuna och 33 orter i Skåne är några av de kommuner som under perioden valde KPA Pension till leverantör för pensionsadministration.

  • KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan över pensionsbranschens mest hållbara varumärken.

  • KPA passerade målet att äga mer än 10 miljarder kronor i gröna obligationer. Hållbara investeringar är viktig del av bolagets hållbarhetsarbete.

 Läs hela rapporten