Stark tillväxt för KPA Pension

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin helårsöversikt för 2017. KPA Pension växer starkt på sin marknad och bidrar tydligt till Folksamgruppens premietillväxt.

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 13 378 (12 138) miljoner kronor, vilket är en ökning med tio procent.

Som förvalsbolag inom premiebestämd pension fick KPA Pension i samband med årsförmedlingen 115 000 nya pensionssparare som omfattas av pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. Det är 12 000 fler än året innan.

Totalavkastningen uppgick till 4,6 (6,6) procent för perioden och avkastningsräntan var 4,8 (6,7) procent. Samtliga tillgångsslag utvecklas positivt under perioden. Sett över de senaste tio åren 2008-2017 har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 7,5 procent.

Hänt under perioden oktober-december:

  • KPA Pensionsservice flyttade majoriteten av de kvarvarande arbetsgivarkunderna från och med den första november över till systemet Nya KPA Direkt där pensionshandläggare i kommuner och landsting administrerar de anställdas pensioner. Ett 130-tal kommunkunder var redan överförda till Nya KPA Direkt.

  • Täby, Tyresö, Luleå och Motala är fyra kommuner som under perioden väljer KPA Pension till leverantör för pensionsadministration.

  • Tack vare stark ekonomi sänker KPA Pensionsförsäkring från och med den 1 januari 2018 priset från tre till två procent i en produkt kopplad till den kollektivavtalade tjänstepensionen, den så kallade premiebefrielseförsäkringen. Premiesänkningen berör 900 arbetsgivare i kommuner, landsting och kommunala bolag.

  • Till följd av god kapitalavkastning fattade KPA Livförsäkring beslut om att reducera priset med sjuttio procent för tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL för cirka 2 000 arbetsgivarkunder. Det motsvarar 200 miljoner kronor.

  • KPA Pensionsförsäkring fattade beslut om att sänka avgifterna på premiebestämd traditionell försäkring med 25 procent för förvaltning av kommun- och landstingsanställdas tjänstepensioner. Sedan 2001 har avgifterna sänkts med över 70 procent.

  • KPA Pension får bäst betyg i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning av kundnöjdhet bland företagskunderna i försäkringsbranschen.

 
  Ladda ner hela rapporten