Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ställer krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. När alla redovisar samma uppgifter blir det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Publicerad: 2023-01-01  |  Senast uppdaterad: 2024-06-19

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

KPA Pension beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Ett av informationskraven i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar är att KPA Pension som finansmarknadsaktör årligen ska redovisa sina investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta redovisas i mallform första gången i juni 2023.

Redogörelse för negativa konsekvenser för hållbarhet 2023 – KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (pdf)

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar hållbarhetsrisker i KPA Pensions investeringsbeslutsprocess för traditionell förvaltning och i vår fondselekteringsprocess.

Policy för på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i KPA Pensions investeringsbeslutsprocess
Policy för på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i KPA Pensions fondselekteringsprocess 

Ersättningspolicy och hållbarhetsrisker

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Ersättningspolicyn omfattar alla våra anställda. Policyn utgår från KPA Pensions grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot de övergripande mål och strategier som uttrycks i Folksams visionsskrift.

För att minimera överdrivet risktagande samt undvika intressekonflikter där kundens intressen inte tas till vara med tillbörlig omsorg, så utgår inga rörliga ersättningar inom KPA Pension med undantag för företagsgemensamt belöningsprogram som omfattar alla anställda inom Folksam inklusive dotterbolag. Folksams ersättningsstruktur tar hänsyn till hanteringen av hållbarhetsrisker genom att ingen rörlig ersättning utgår. Detta medför att policyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker.

Mer information finns i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB:s årsredovisning under noten Medelantal anställda samt löner och ersättningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring

Traditionell försäkring i KPA Pension främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att KPA Pensions kapitalförvaltning påverkar och utesluter investeringar i sina investeringsportföljer.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för fondförsäkring

KPA Pension har inget eget fondbolag. Vår fondförsäkring innehåller istället ett utbud av externt förvaltade fonder. KPA Pensions fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fondförsäkring