Vi påverkar företag att ta ansvar

För oss och våra kunder är det viktigt att de bolag vi investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin verksamhet och de som berörs av den.

Screening och betygsättning

För att vi ska vara säkra på att inget företag som vi äger bedriver verksamhet som strider mot våra placeringskriterier använder vi screening och betygsättning. Den svenska och utländska aktieportföljen screenas löpande och innan vi köper aktier så screenas bolaget innan det godkänns. Om ett befintligt innehav förändrar sin verksamhet så att det inte längre kan godkännas enligt placeringskriterierna säljs innehavet så fort som möjligt.

Vi genomför också så kallad normbaserad screening med syfte att identifiera
eventuella överträdelser mot internationella konventioner och riktlinjer. När vi gör hållbarhetsanalyser använder vi data från MSCI och Sustainalytics. Betygsättningen använder vi sedan som underlag vid påverkansdialoger.

Vi röstar, påverkar och ställer krav

Som ägare arbetar vi för en hållbar utveckling i alla våra tillgångsslag. Det gör vi genom att agera som aktiva ägare. Vi för påverkansdialoger, samarbetar med andra investerare, ställer frågor och röstar vid bolagsstämmor. 

Dialoger är ett framgångsrikt sätt att påverka bolagen vi har ägande i. Vi för dialoger själva eller tillsammans med andra investerare. När vi tillsammans med andra investerare driver frågor har vi större möjlighet att påverka, speciellt i bolag där vi har mindre ägande.

Ett annat viktigt sätt att påverka är genom att rösta på bolagsstämmor. Under 2023 röstade vi på 50 svenska bolagsstämmor och 564 utländska bolagsstämmor. I bolagsstämmorapporten redovisar vi hur vi röstat och vilka frågor vi ställt till bolagens styrelser.

Läs bolagsstämmorapporten för 2023 (pdf)

Försäljning sista utvägen

Når vi en punkt när bolaget inte är villigt att lyssna på oss, ändra sig och medvetet fortsätter att bryta mot våra påverkande kriterier, så kan vi besluta att sälja vårt aktieinnehav.

Vårt påverkansarbete 2023

I årsrapporten Ansvarsfull kapitalförvaltning 2023 kan du läsa om investeringar vi gjort under året och hur vi arbetat med påverkan inom olika tillgångsslag. Vi berättar också om hur det går i vårt arbete med att få bolag med stora utsläpp att anta vetenskapligt förankrade klimatmål.

Läs årsrapporten Ansvarsfull kapitalförvaltning 2023 (pdf)

Kontakt

Emilie Westholm

Ansvarsområde: Chef Ansvarsfullt ägande