Intjänad pensionsrätt 2022-12-31 (IPR 221231)

IPR 221231 gäller den som hade en pågående eller avslutad anställning under fjärde kvartalet 2022 och som i en befintlig eller ny anställning valt att gå över från KAP-KL till AKAP-KR.

IPR 221231 motsvarar den del av den förmånsbestämda ålderspensionen som var intjänad vid avgångstillfället eller per 221231.

IPR 221231 indexeras med inkomstbasbeloppets förändring fram till den tidpunkt den börjar betalas ut. Utbetalningar görs enligt bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension.

Under utbetalningstiden sker indexering med prisbasbeloppets förändring.