این بازنشستگی شماست

حقوق بازنشستگی شما از چندین منبع تأمین می‌شود. ما آنرا به یک هرم تشبیه می کنیم که از سه بخش تشکیل شده است: حقوق بازنشستگی همگانی، حقوق بازنشستگی اشتغال و پس اندار بازنشستگی خصوصی. این سه بخش با هم حقوق بازنشستگی شما را تشکیل می دهند.

حقوق بازنشستگی همگانی آن بخشی است که شما آنرا در سامانه بازنشستگی دولتی پس انداز می کنید. حقوق بازنشستگی اشتغال را شما از طریق استخدام و کار خود به دست می آورید. این کارفرمای شماست که پول های مربوطه را هم به منظور بازنشستگی همگانی و هم به منظور حقوق بازنشستگی اشتغال پرداخت می کند. شما خودتان نیز می توانید با پس انداز خصوصی بازنشستگی این پس انداز را تکمیل کنید تا تفاوت احتمالی بین درآمد ماهانه کنونی و درآمدتان در زمان بازنشستگی را کاهش دهید.

می توانید تصویری از مجموع حقوق بازنشستگی خود را ببینید minpension.se در

شرکت "بازنشستگی ک پ آ" پس انداز بازنشستگی اشتغال شما که در کمون یا شورای استان در استخدام هستید را اداره می کند. هنگامی که کارفرمای شما پولی را بابت پس انداز بازنشستگی اشتغال شما به ما پرداخت می کند، شما مشتری ما می شوید. ما با دریافت هزینه اندکی پول های پس انداز بازنشستگی شما را اداره می کنیم و بر اساس موازین اخلاقی خودمان آن پول ها را سرمایه گذاری می کنیم. پس از آن دیگر شما نیاز نخواهید داشت که به مسائل بیشتری فکر کنید.

Det här är din pension

Din pension kommer från flera olika håll. Vi liknar den vid en pyramid med tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Tillsammans blir de din totala pension.

Den allmänna pensionen är den del som du sparar till i det statliga pensionssystemet. Tjänstepensionen tjänar du in till genom din anställning. Det är din arbetsgivare som betalar in pengarna både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen. Du kan också komplettera med ett eget privat pensionssparande för att jämna ut skillnaden som kan uppstå i månadsinkomst den dag du går i pension.

minpension.se kan du få en bild över din totala pension.

KPA Pension har hand om tjänstepensionen för dig som är anställd i kommun eller region. När din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension till oss blir du kund hos oss. Vi tar hand om dina pensionspengar till en låg kostnad och placerar dem enligt våra etiska placeringsregler. Du behöver inte fundera över så mycket mer.