Om du inte är nöjd med oss

Missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. Därför är det viktigt för oss att vi har en väl fungerande klagomålshantering för våra kunder. Främst för att det ska vara enkelt och tydligt för dig som kund men även för att vi ska få möjlighet att fånga upp problem där vi kan bli bättre.

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd. Om du är missnöjd, vare sig det rör sig om att du blivit illa bemött eller din pension, berätta det för oss. 

Här beskriver vi i tre steg hur du gör. 

Steg 1 - Tala med den som tagit hand om ditt ärende

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt. Kontakta därför först den som tagit hand om ditt ärende. Telefonnummer och adress hittar du på ditt försäkringsbesked eller i brev och mejl som du fått från oss i ditt ärende.

Hittar du inte uppgifterna kan du också kontakta oss genom vår kundservice på 0771-650 500.

Steg 2 – Kundombudsmannen

Om du inte är nöjd efter att ha kontaktat den som hanterat ditt ärende kan du vända dig till vår Kundombudsman för överprövning.  Där får du ditt ärende opartiskt bedömt och snabbt behandlat. Din begäran om överprövning hos Kundombudsmannen måste ske inom ett år efter KPA Pensions slutliga beslut och förutsätter att preskription enligt lag, kollektivavtal eller försäkringsvillkor inte har inträffat. Prövningen är naturligtvis kostnadsfri.

Kontakta kundombudsmannen

Steg 3 – Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt lösa problemen tillsammans och du inte är nöjd med utfallet finns det andra möjligheter för dig att få ditt ärende prövat. Vart du ska vända dig beror på om ditt ärende avser en kollektivavtalad förmån eller en privat försäkring.

Kollektivavtalad förmån

Gäller ditt klagomål en kollektivavtalad förmån (till exempel tjänstepension eller ersättning från grupplivförsäkring) finns det flera olika instanser som handlägger tvistemål. Kontakta vår kundservice så blir du hänvisad till rätt instans. Du kan oftast även kontakta din fackliga representant för att få hjälp med hur du ska gå vidare med just ditt ärende.

Klagomålsansvarig

Marcus Kitti är anmäld som klagomålsansvarig hos Finansinspektionen för KPA Tjänstepensionsförsäkring AB. Marcus Kitti är även kundklagomålsansvarig för KPA Pensionsservice AB.

Privat försäkring

Har du en försäkring eller sparande som du betalar privat kan du vända dig till följande instanser utanför KPA Pension.

Allmänna reklamationsnämnden

Du kan alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar privatpersoners försäkringstvister. Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att du första gången klagade till KPA Pension. Om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har du möjlighet att skicka in anmälan inom två månader från och med slutgiltigt beslut från vår kundombudsman eller försäkringsnämnd (till exempel Pensionsnämnden).

ARN är en statlig myndighet och prövningen är kostnadsfri.

Allmänna reklamationsnämnden

Allmän domstol

Du har alltid möjlighet att få din tvist prövad i domstol och kan då ofta utnyttja din hemförsäkrings rättsskydd och anlita advokat eller annat lämpligt juridiskt ombud.

Konsumenternas försäkringsbyrå

I allmänna frågor om försäkringar kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå. Rådgivningen är gratis.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumentverket

Till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument vänder du dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer, hållbara val och annat du behöver hjälp med.

Kontakt:
0771-525 525
Hallå konsument
Box 48
651 02 Karlstad

Hallå konsument