پس انداز خصوصی بازنشستگی مکمل خوبی است.

بسیاری افراد تصمیم می گیرند حقوق بازنشستگی همگانی و حقوق بازنشستگی اشتغال خود را با یک پس انداز خصوصی بازنشستگی تکمیل کنند. پس انداز خصوصی بازنشستگی داوطلبانه است، اما برای آنکه شما در دوران بازنشستگی از وضع مالی بهتری برخوردار شوید، مهم است که چنین پس اندازی را فراموش نکنید.

پس انداز خصوصی بازنشستگی مزایای بسیاری به شما می دهد:

  • شما خواهید توانست تفاوت بین دستمزد کنونی خود و حقوق بازنشستگی آتی خود را کاهش دهید.
  • شما خواهید توانست برای خانواده خود آسایش و امنیت فراهم کنید و ترتیبی دهید تا اگر شما فوت کنید پول بازنشستگی به آنان پرداخت شود.

Privat pensionssparande bra komplement

Många väljer att komplettera allmän pension och tjänstepension med ett privat pensionssparande. Privat pensionssparande är frivilligt, men för att få en bättre ekonomi som pensionär är det viktigt att inte glömma den här delen.

Ett privat pensionssparande ger dig många fördelar:

  • Du minskar skillnaden som vanligtvis finns mellan storleken på din lön och storleken på din framtida pension
  • Du kan ge familjen trygghet genom att ordna så att de får dina pensionspengar om du går bort