Emerytura pracownicza jest bardzo ważna

Twój pracodawca wpłaca corocznie składki na twoje oszczędności emerytalne. Tworzą one twoją emeryturę pracowniczą. W ciągu twojego życia zawodowego mogą to być setki tysięcy koron, stanowiąc znaczną część twojej przyszłej emerytury.

Twoja emerytura pracownicza może być różna w zależności od branży, w której pracujesz. Różnice wynikają z tego, że emerytury pracownicze są przedmiotem umów pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Umowa o emeryturę pracowniczą dla pracowników samorządowych zatrudnionych przez gminę lub zarząd województwa nazywa się AKAP-KL lub KAP-KL. AKAP-KL dotyczy osób urodzonych po 1986 roku, natomiast osoby urodzone przed rokiem 1986 obejmuje KAP-KL. Umowy zawierają wiele świadczeń, które stanowią zabezpieczenie zarówno dla Ciebie, jak i Twojej rodziny.

Osoby objęte AKAP-KL mogą mieć prawo do

  • Pracowniczej emerytury składkowej dla osób w wieku emerytalnym
  • Renty przysługującej rodzinie w wypadku śmierci ubezpieczonego

Osoby objęte KAP-KL mogą mieć prawo do

  • Pracowniczej emerytury składkowej dla osób w wieku emerytalnym
  • Emerytury według szczególnych uprawnień dla osób w wieku emerytalnym
  • Renty przysługującej rodzinie w wypadku śmierci ubezpieczonego

Może Ci również przysługiwać emerytura według starszych przepisów emerytalnych, lub możesz należeć do grupy objętej szczególną umową emerytalną.

Pracownicza emerytura składkowa – dla wszystkich

Wszyscy pracownicy samorządowi zatrudnieni przez gminę lub zarząd województwa mają prawo do pracowniczej emerytury składkowej.

W przypadku osób objętych AKAP-KL pracodawca wpłaca co roku kwotę odpowiadającą 4,5% wynagrodzenia na poczet emerytury pracowniczej. Jeżeli zarobki wynoszą więcej niż 7,5 uposażeniowej kwoty bazowej, składka od kwoty przekraczającej ten poziom wynosi 30%, aż do 30-krotności uposażeniowej kwoty bazowej. 

W przypadku osób objętych KAP-KL pracodawca wpłaca co roku kwotę odpowiadającą 4,5% wynagrodzenia na poczet emerytury pracowniczej od ukończenia przez pracownika 21 roku życia. Od zarobków przekraczających 30-krotność uposażeniowej kwoty bazowej nie jest wpłacana składka.

Emerytury według szczególnych uprawnień dla osób w wieku emerytalnym – dla osób objętych KAP-KL z wyższymi zarobkami

Osoby z wyższymi zarobkami mogą mieć emeryturę według szczególnych uprawnień dla osób w wieku emerytalnym. Gwarantuje ona emeryturę odpowiadającą pewnemu odsetkowi Twojego wynagrodzenia w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Na tego rodzaju emeryturę zaczynasz pracować po ukończeniu 28 lat. Dotyczy tej części Twojego wynagrodzenia, która przekracza 7,5 uposażeniowej kwoty bazowej.

KPA Pension jest opcją domyślną

KPA Pension stanowi tak zwaną opcję domyślną dla tej części Twojej emerytury pracowniczej. Oznacza to, iż związki zawodowe i pracodawca uzgodnili, że o ile nie dokonasz innego wyboru, Twoje składki na emeryturę pracowniczą wpłacane będą do nas w formie tradycyjnego ubezpieczenia emerytalnego z zabezpieczeniem wypłaty. Stanowi to pewną formę oszczędzania, która daje gwarantowaną kwotę emerytury. W oczekiwaniu na emeryturę Twoje pieniądze są bezpiecznie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz silne, rentowne spółki, które spełniają nasze kryteria etyczne i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w przyszłości.

Tjänstepensionen är viktig för dig

Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till ett pensionssparande för dig. Det är din tjänstepension. Under ditt yrkesliv kan det bli hundratusentals kronor, en betydande del av din framtida pension.

Din tjänstepension ser olika ut beroende på inom vilken sektor du arbetar. Det beror på att tjänstepensioner kommit till genom avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Tjänstepensionsavtalet för dig som är kommun- och regionanställd heter AKAP-KL eller KAP-KL. AKAP-KL gäller för dig som är född 1986 och senare, om du är född före 1986 gäller KAP-KL. Avtalen innehåller flera förmåner som är en trygghet både för dig och för din familj.

Du som omfattas av AKAP-KL kan ha rätt till

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du som omfattas av KAP-KL kan ha rätt till            

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Förmånsbestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du kan även ha tjänstepension enligt äldre pensionsbestämmelser eller tillhöra en grupp som har särskild avtalspension.

Premiebestämd tjänstepension – till alla

Alla som är anställa inom kommun och region har rätt till den premiebestämda tjänstepensionen. 

Om du omfattas av AKAP-KL betalar din arbetsgivare in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Om du har lön över 7,5 inkomstbasbelopp är summan istället 30 procent av den som lön som överstiger 7, 5  inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp 

Om du omfattas av KAP-KL betalar din arbetsgivare från du fyllt 21 år in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. På lön över 30 inkomstbasbelopp  betalas ingen premie.

Förmånsbestämd ålderspension – till dig som omfattas av KAP-KL och har högre lön

För dig som har högre lön finns även en förmånsbestämd ålderspension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och den gäller den del av din lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

KPA Pension är förvalsalternativ

KPA Pension är det så kallade förvalsalternativet för den här delen av din tjänstepension. Det innebär att fack och arbetsgivare kommit överens om att placera din tjänstepension hos oss i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd om du inte gör ett annat val. Det är ett tryggt sparalternativ som ger dig ett garanterat pensionsbelopp. I väntan på pensionen placeras dina pengar tryggt i räntebärande värdepapper och i sunda och lönsamma företag som uppfyller våra etiska kriterier och bidrar till en hållbar framtid.