Nya villkor för efterlevandepension

Som vi meddelat i tidigare utskick gäller gäller nya försäkringsvillkor för försäkrad Efterlevandepension enligt KAP-KL och PFA. Villkoren gäller från och med januari 2020.

Det nya villkoret innebär att beslut och beräkning av försäkringspremien blir mer lik Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) och familjeskyddet. Anpassningarna i premiedebiteringen kommer leda till enklare hantering för er och för oss och därmed en lägre premie.

Vad innebär de ändrade villkoren?

Efterlevandepensionen kommer från och med nästa år faktureras årsvis (precis som TGL-KL och familjeskydd). Premien kommer beräknas på årslönesumma och inte som idag med individuell premie. Alla anställda som har en pensionsgrundande lön, även timanställda och anställda med alternativ pensionslösning, omfattas av efterlevandepensionen.

Så här rapporterar ni årslönesumma

Du rapporterar in årslönesumma i Nya KPA Direkt. Är ni en ny användare av verktyget behöver ni ansöka om behörighet, använd den här blanketten

  1. Logga in i Nya KPA direkt.
  2. När du loggat in - välj Arbetsgivare och Riskförsäkring > Årslönesumma i menyn
  3. Registrera årslönesumma för alla de arbetstagare, inklusive timanställda, som har en pensionsgrundande lön samt anställda med alternativ pensionslösning.

 

Om du har frågor om rapportering och årslönesumma, kontakta oss på efterlevandepension@kpa.se så får du hjälp.

Har din arbetsgivare administrationstjänster via KPA så behöver du inte registrera årslönesumma. Den kommer att beräknas utifrån inrapporterade uppgifter.

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte svar på det du söker är du välkommen att kontakta er kundansvarig via telefon eller mail till efterlevandepension@kpa.se.

Vad menas med årslönesumma?

Med årslönesumma avses,

  • pensionsgrundande lön enligt pensionsavtal KAP-KL och PFA,
  • för ett helt kalenderår, föregående år och
  • för arbetsgivarens alla anställda som för uppgiftsåret omfattas av KAP-KL och PFA.

Jag har inte behörighet till Nya KPA Direkt för att rapportera årslönesumma?

Kontakta oss via mail behorighetnyakpadirekt@kpa.se

Kan premienivån ändras i framtiden?

Ja, premienivån ses över och beslutas årligen.

Hur ska vi anmäla anställds dödsfall för beslut och utbetalning av ersättning till efterlevande?

Anmälan om dödsfall görs på blanketterna Dödsfallsanmälan, Arbetsgivarintyg och Tjänstgöringsbesked. Anmälan görs gemensamt för TGL-KL, efterlevandepension/familjeskydd

När ska den pensionsgrundande lönen rapporteras till Nya KPA Direkt?

Senast den 31 januari 2020.

När får vi fakturan och när ska den vara betald?

Fakturan skickas i början av mars och den ska vara betald 31 mars 2020.

Eftersom fakturering kommer bli årsvis i förskott, har vi rätt att få tillbaka pengar om vårt försäkringsavtal med er avslutas?

När försäkringsavtal avslutas kommer vi återbetala försäkringspremien för eventuell återstående del av året som är förskottsbetalad.

Jag har inga löneutbetalningar för uppgiftsåret, vad händer då?

Då ska du rapportera 0 kronor i pensionsgrundande lön via fil eller manuellt.

Vi planerar en större personalförändring, något vi ska tänka på inför kommande rapportering av årslönesumman?

Ni kan göra en uppskattning av årslönesumman för försäkringsåret och rapportera in detta. Årslönesumman för uppgiftsåret kan i dessa fall i samråd med oss jämkas, uppåt eller nedåt.

Vi vill korrigera en tidigare rapporterad årslönesumma, är det möjligt?

Ja, vi kan ändra fakturerad försäkringspremie om redovisad årslönesumma för uppgiftsåret är felaktig. Det är kan också vara aktuellt om årslönesumman skulle ändras på grund av ökning eller minskning av arbetsgivarens verksamhet.

Det är under förutsättning av att vi fått kännedom om felaktigheten/korrigeringen före september månads utgång för försäkringsåret samt att rättelsen innebär en ändring med antingen minst 0,25 prisbasbelopp alternativt minst 25 procent i jämförelse med tidigare debiterad försäkringspremie.

Kontakta kundservice på telefon 08-665 05 90 om du har frågor.

Jag har frågor om fakturerat belopp 2020, vem kontaktar jag?

Kontakta oss på telefon 020 - 650 500 så får du hjälp.