Mindre förändringar i pensionskostnaderna framöver

Beställ en pensionsskuldsberäkning till budgetarbetet. Den rapporteringen ni gjorde under första kvartalet innebär att det finns aktuella uppgifter om lön och anställningar hos oss.

Flera parametrar har bidragit till att pensionskostnaderna har stigit kraftigt sedan några år tillbaka. Nu visar prognoserna på lägre kostnader.

Exempel på tidigare händelser som orsakat ökade pensionskostnader

  • Nytt livslängdsantagande i pensionsskuldsberäkningar

2021 reviderades livslängdsantagandet som används vid pensionsskuldsberäkningar. Det nya livslängdsantagandet bidrog till att värderingen av pensionsskulden ökade med ca 4-5 procent i kommun- och regionsektorn.

  • Höjda avgiftsnivåer i pensionsavtalet 2023

Avgiftsnivåerna höjdes för anställda som omfattas av AKAP-KR (tidigare AKAP-KL). Dessutom flyttades anställda som inte omfattades av ett FÅP-intjänande över från KAP-KL till AKAP-KR. Idag omfattas ca 90 % av alla kommun- och regionanställda av AKAP-KR.

  • Kraftig ökning av inflationen under 2023-2024

Förmånsbestämda pensioner värdesäkras med förändringen i prisbasbeloppet (som i sin tur fastställs av inflationen). Det höjda prisbasbeloppet har också skapat löneökningseffekter då pensionsunderlaget för tidigare löner har räknats upp med inflationen. Man använder pensionsunderlaget för att fastställa den förmånsbestämda ålderspensionen. Om inflationen skulle falla tillbaka till Riksbankens mål på 2 procent ligger pensionsskulden kvar på nya högre nivåer, men kommande uppräkningar blir betydligt mindre. 

  • Kraftig höjning av PA-KL pensioner 2024

Pensionsmedelsfakturorna blir högre i år. Utöver inflationsuppräkningen har PA-KL pensionerna (pensionsavtal som gällde för anställda under 1980-1990-talet) ökat ytterligare beroende på den bruttokonstruktion som finns i pensionsavtalet.

Inte lika stora förändringar kommande år

Vi har nyligen fått uppdaterade parametrar från SKR som vi använder till våra pensionsskuldsprognoser i april. Viktiga parametrar som prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är nu mer stabila, jämfört med när Ukrainakriget bröt ut. Sammantaget ger de nya parametrarna något högre kostnader 2025 och lite lägre kostnader 2026, jämfört med decemberprognosen.

Beställ en beräkning på aktuella löneuppgifter

Beställ en uppdaterad beräkning i april till ert budgetarbete eller delårsbokslut. Prognosen tar hänsyn till SKRs senaste parametrar och det ni rapporterat. I beräkningen ingår även en uppdaterad premieprognos. Prognosen görs på fyra år med beräkningsdatum 2024-04-30.

Mejla din beställning till pskuld@kpa.se. Ange ert kundnummer, kontaktperson och mailadress.