KPA Pension betalar ut överskott från premiebefrielseförsäkringen

I år kommer KPA Pension betala ut överskott från premiebefrielseförsäkringen till arbetsgivare som för sina anställda tecknat och betalat för premiebefrielseförsäkring hos KPA Pension under åren 2000-2022.

Ett överskott uppkommer när premiebefrielseaffären gör positivt resultat, till exempel när det över tid har varit lägre sjuklighet och en högre kapitalavkastning än vad som förväntades. Beloppet som kommer att utbetalas framgår av det brev som skickats till er.

Utbetalningen kommer att göras via Bankgirot under andra kvartalet 2024. Exakt datum för utbetalningen kommer att meddelas här inom kort.

Det här behöver du som arbetsgivare göra!

För att kunna göra en utbetalning behöver vi ert bankgironummer. Fyll i era uppgifter i formuläret nedan senast den 22 mars. Innan vi betalar ut pengarna kommer vi att kontrollera bankgironumret mot officiella register.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Frågor och svar om utbetalningen

Hur ska utbetalningen bokföras/redovisas?

Utbetalningen ska redovisas som en intäkt. Lämpliga konton är enligt kontoplanerna:

Kommuner: konto 369 i Kommun-Bas (Övriga ersättningar och intäkter)

Regioner: konto 39 i Region-Bas (Övriga intäkter)

Om ni tillämpar andra kontoplaner, använd SKR:s råd ovan som vägledning. Era revisorer kan säkert också ge er stöd i detta.

Är utbetalningen/återbäringen en skattepliktig intäkt?

Ja, utbetalningen är en skattepliktig intäkt.

När kommer utbetalningen göras?

Utbetalning kommer att ske under april/maj 2024. Exakt tidpunkt kommer att publiceras här. 

Går det att få pengarna tidigare?

Nej tyvärr, det är inte möjligt. 

Till vilket konto kommer utbetalningen?

Pengarna betalas ut till det bankgirokonto som ni anger ovan. Innan vi betalar ut pengarna kommer vi kontrollera bankgironumret mot officiella register. Om ni inte meddelar oss ert bankgironummer eller om det ni angivit inte är rätt kommer vi inte kunna göra någon utbetalning.

Varför betalar KPA Pension ut pengar?

Ett överskott har uppkommit då Premiebefrielse har gjort positiva resultat, detta pga att det över tid varit lägre sjuklighet samt en högre kapitalavkastning än förväntat. Detta medför att KPA Pension nu kan betala ut återbäring i form av engångsutbetalning. KPA Pension drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att överskott ska tillfalla kunderna och detta utifrån deras bidrag till överskottet.

Vilka får en utbetalning?

Det är arbetsgivare som för sina anställda tecknat och betalat för premiebefrielseförsäkring hos KPA Pension under åren 2000-2022. Det gäller den förmånsbestämda pensionsförsäkringen (avtalsområdena KAP-KL, PFA-98, PA-KFS och KPA-plan) samt den premiebestämda pensionsförsäkringen (avtalsområde PA-KFS09). Det är arbetsgivaren som betalat för försäkringen och är försäkringstagare.

Hur är utbetalningen beräknad?

Enligt KPA Pensions regelverk ska fördelningen av överskottet/återbäringen ske i förhållande till den sammanlagda premien för premiebefrielseförsäkringen som respektive försäkringstagare har erlagt mellan 2000 och 2022.

Vart går pengarna om företaget har gått i konkurs eller har likviderats?

Vid en konkurs eller likvidation sker eventuell utbetalning till konkursförvaltaren eller likvidatorn. 

Vad gäller vid fusion av bolag?

Om ni fusionerats med en organisation/bolag som skulle varit kvalificerad som mottagare av återbäring kan ni ha rätt till denna organisations/bolags återbäring.

Vilket är det lägsta belopp som kommer att betalas ut?

Belopp som per arbetsgivare (organisationsnummer) motsvarar 10 000 kronor eller mer kommer att betalas ut. Belopp understigande 10 000 kronor kommer inte att betalas ut.

Kan vi använda pengarna till vad som helst?

Ja, KPA Pension ställer inte några krav på vad pengarna ska användas till. Det är tillåtet att använda utbetalningen för att betala försäkringspremier, men inte att kvitta betalningar.

Påverkar detta löneskatteunderlaget?

Nej, utbetalningen reducerar inte underlaget för beräkning av löneskatt.

Vem tar beslut om utbetalning av överskott?

Det är KPA Pensions stämma och styrelse som fattar beslut.

Kommer det att göras fler utbetalningar än denna?

Det finns i dag inget beslut om ytterligare framtida utbetalningar.

Kommer premierabatten finnas kvar?

Ja, den premierabatt som införts kommer att finnas kvar.

Finns inte svaret på din fråga ovan är du välkommen att kontakta oss på arbetsgivare@kpa.se eller 0771-650 020 så hjälper vi dig.