Familjeskydd

Efterlevande kan ha rätt till familjeskydd om dödsfallet inträffar:

  • Under anställningstid.
  • Under tid den anställde får ersättning från av arbetsgivaren tecknad avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL eller arbetsskadelivränta som är samordnad med sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Under tid då den anställda är sjuk efter det att anställningen upphört, om fortsatt sjukdom skulle ha gett ersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS-KL.
  • Under tid den anställde har särskild avtalspension.
  • Inom sex månader efter det att den anställde har slutat anställningen.

Familjeskydd till efterlevande vuxen

Förmånstagare är efterlevande make som stadigvarande bodde tillsammans med den anställde vid dödsfallet och:

  • Bott tillsammans utan avbrott sedan minst fem år eller
  • Då stadigvarande bodde tillsammans med barn under arton år som en av eller båda makarna hade vårdnaden om.
Med efterlevande make likställs
  • Registrerad partner
  • Ogift person som tidigare varit gift eller registrerad partner med den anställda eller har eller har haft eller väntade barn med den anställda och som bott tillsammans med honom eller henne stadigvarande.
Förmånens storlek och utbetalning

Från och med månaden efter dödsfallet och fram till och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 0,8 inkomstbasbelopp delat med tolv. Om den anställdes pensionsgrundande lön översteg tre inkomstbasbelopp ska den månatliga förmånen för detta år ökas med 0,3 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

En efterlevande vuxen har rätt till förmån i fem års tid.

En efterlevande vuxen har inte längre rätt till familjeskydd om han eller hon gifter sig, eller stadigvarande bor tillsammans med någon, som den efterlevande har varit gift eller registrerad partner med, eller har eller har haft barn med.


Familjeskydd till efterlevande barn

Förmånstagare är biologiska barn, adoptivbarn eller utländskt barn som tagits emot i adoptionssyfte.

Förmånens storlek och utbetalning

Från och med månaden efter dödsfallet och fram till och med slutet av samma år, har ett efterlevande barn rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Fyra eller fler efterlevande barn delar på det maximala beloppet på 1,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till arbetstagarens arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år eller om barnet har rätt till barnpension enligt lag, som längst till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. 

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.