Tillfälligt problem med telefonin

Just nu har vi problem med vår telefoni. Det gör att det är svårt att nå oss per telefon. Vi jobbar på att lösa problemet så fort vi kan.

Tjänstegrupplivförsäkring

Vår tjänstegrupplivförsäkring ingår i kollektivavtalet för över en miljon kommun- och regionanställda. Den har en låg premie och kan ge ett efterskydd ända upp till 67 års ålder.

En trygghet för anställda

Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkans församlingar och i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, hos oss. Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda skulle avlida. Om en försäkrad avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut. Beloppets storlek beror på i vilken omfattning den anställda har arbetat, hur gammal han eller hon är vid dödsfallet och hur kretsen av efterlevande ser ut.

Make, sambo och barn

Vid dödsfall betalas försäkringsbeloppet ut till följande personer:

 • Make/maka (registrerad partner jämställs med make/maka)
 • Sambo tillsammans med barn om sådana finns (med barn menas den avlidnas arvsberättigade barn i första led)
 • Arvsberättigade barn i första led.

Begravningshjälp betalas ut till den avlidnas dödsbo. Barnbelopp betalas ut till barn som inte fyllt 20 år. Om det pågår mål om äktenskapsskillnad eller upplösning av partnerskap gäller inte förordnandet, utan nästa tänkbara person i förmånstagarkretsen träder in. Med sambo menas två ogifta personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Dessutom ska de ha varit folkbokförda på samma adress sammanhängande under minst sex månader.

Den försäkrade kan välja att ändra ordningen på ovanstående förmånstagare eller sätta in någon annan förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. 

Grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp

Försäkringsbeloppet kan bestå av grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Grundbeloppets storlek beror på hur gammal den försäkrade är vid dödsfallet. Om han eller hon arbetade minst 40 procent och efterlämnar: 

 • make/maka/sambo och barn under 20 år, betalas helt grundbelopp ut och ett barnbelopp för varje barn
 • endast barn som inte fyllt 20 år, betalas helt grundbelopp ut och ett barnbelopp för varje barn
 • endast barn över 20 år, betalas halvt grundbelopp ut. 

Halvt grundbelopp betalas också ut om den försäkrade hade en arbetstid på 20-40 procent och efterlämnar ovanstående anhöriga. I alla dessa fall tillkommer begravningshjälp. Begravningshjälp uppgår 2020 till 23 650 kronor. I vissa fall betalas begravningshjälp ut även om varken grundbelopp eller barnbelopp kan betalas ut, till exempel om den försäkrade: 

 • inte efterlämnar några närmare efterlevande
 • arbetade mindre än 20 procent (försäkringsskydd finns endast under de dagar den försäkrade arbetar).

Alla ersättningar betalas ut som engångsbelopp och är skattefria.  

Efterskydd för den som slutat sin anställning

Efter ett års anställning har den som slutar sin anställning i regel sex månaders allmänt efterskydd. Skulle dödsfallet inträffa efter det att den försäkrade har slutat sin anställning, men före 67 års ålder, kan försäkringens särskilda efterskydd gälla i följande fall om den försäkrade: 

 • blir arbetslös och söker arbete - försäkringen gäller i högst två år
 • får en ny oförsäkrad anställning - försäkringen gäller högst två år
 • får hel föräldrapenning enligt Socialförsäkringsbalken - försäkringen gäller högst två år 
 • på grund av sjukdom - försäkringen gäller obegränsad tid fram till 67 år så länge den försäkrade är minst ¾ sjukskriven eller får ¾ sjuk- eller aktivitetsersättning
 • avgår med genast börjande avtals- eller tjänstepension enligt kommunala avtal - försäkringen gäller till 67 år. 

Ett fortsatt skydd genom TGL-FO

Den anställda har möjlighet att behålla det skydd tjänstegrupplivförsäkringen ger även om anställningen avslutas innan pensionen, om han eller hon själv tecknar en fortsättningsförsäkring, TGL-FO.

Försäkringen är en förlängning av tjänstegrupplivförsäkringen som den anställda hade genom sin anställning, och ger ett fortsatt skydd tills du fyller 67 år. Ansökningsblankett till fortsättningsförsäkringen, samt faktablad om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att få teckna den, hittar du längst ned på den här sidan.

Det går även bra att ringa till vår TGL-enhet på telefon 020-650 500.

Makeförsäkring

Om den försäkrades make, maka eller sambo avlider utan att ha varit försäkrad i egen anställning, kan i vissa fall ett försäkringsbelopp betalas ut. 

Fullständig information

Fullständig information får du i försäkringsvillkoren längre ner på sidan.
Försäkringsgivare är KPA Livförsäkring AB, organisationsnummer 502010-3502.

Försäkringsbelopp, tabell

För försäkringsfall under 2020 betalas följande försäkringsbelopp ut:

Den försäkrades ålder Helt grundbelopp (kr) Halvt grundbelopp (kr)
54 år eller yngre 283 800 141 900
55 år 260 150 130 075
56 år 236 500 118 250
57 år 212 850 106 425
58 år 189 200 94 600
59 år 165 550 82 775
60 år 141 900 70 950
61 år 118 250 59 125
62 år 94 600 47 300
63 år 70 950 35 475
64 år men inte 67 år 47 300 23 650

Om den försäkrade har barn under 20 år tillkommer ett barnbelopp per barn enligt tabell nedan.

Barnets ålder vid försäkringsfallet Barnbelopp (kr) Halvt barnbelopp (kr)
Inte fyllt 17 år 94 600  47 300
Fyllt 17 år men inte 19 år 70 950 35 475
Fyllt 19 år men inte 20 år 47 300 23 650

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att ringa 020-650 500, eller skicka e-post till tgl@kpa.se.

 

Kontakta gärna oss!

Du är varmt välkommen att kontakta oss. 

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag?

Här hittar du din kontaktperson hos oss

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension och försäkring? 

Hör av dig till någon av våra seniorkonsulter