حقوق بازنشستگی اشتغال برای شما مهم است

کارفرمای شما هر سال پولی را برای شما به یک پس انداز بازنشستگی پرداخت می کند. این پس انداز بازنشستگی اشتغال شماست. در طول سال های اشتغال شما ممکن است این مبلغ به صدها هزار کرون برسد و میزان قابل توجهی از حقوق بازنشستگی آتی شما را تشکیل دهد.

حقوق بازنشستگی اشتغال شما ممکن است با توجه به اینکه در کدام بخش اقتصادی کار می کنید متفاوت به نظر برسد. این بدان علت است که حقوق بازنشستگی اشتغال در پی قرارداد بین کارفرماها و سندیکاها کارکنان پدید آمده است. قرارداد حقوق بازنشستگی اشتغال شما که در استخدام کمون یا شورای استان هستید "آ ک آ پ ـ ک ال" AKAP-KL  و یا " ک آ پ ـ ک ال"-  KAP-KLنام دارد. "آ ک آ پ ـ ک ال" برای افرادی است که متولد سال ۱۹۸۶ و پس از آن هستند. اگر شما متولد پیش از ۱۹۸۶ باشید "ک آ پ ـ ک ال" در مورد شما مصداق دارد. این قراردادها دربردارنده چندین مزایا هستند و امنیتی هستند برای شما و خانواده شما.

شما که مشمول "آ ک آ پ ـ ک ال" هستید می توانید از این حقوقبرخوردار شوید

  • حقوق بازنشستگی با حقوق معینPremiebestämd tjänstepension
  • حقوق بازنشستگی برای خانواده شما، اگر شما فوت کنید

شما که مشمول "ک آ پ ـ ک ال" هستید می توانید از این حقوقبرخوردار شوید

  • حقوق بازنشستگی با حقوق معین  Premiebestämd tjänstepension
  • حقوق بازنشستگی سالمندی با مزایای معینFörmånsbestämd ålderspension
  • حقوق بازنشستگی برای خانواده شما، اگر شما فوت کنید

اگر شما جزء یکی از گروه هائی باشید که دارای قرارداد ویژه بازنشستگی هستند، همچنین می توانید حقوق بازنشستگی اشتغال را بر اساس مقررات قدیمی بازنشستگی نیز دریافت کنید.

حقوق بازنشستگی اشتغالبا حقوق معین ـ برای همهPremiebestämd tjänstepension

همه افرادی که در استخدام کمون و شورای استان هستند حق دارند از حقوق بازنشستگی اشتغال به میزان معین برخوردار شوند. 

اگر شما مشمول "آ ک آ پ ـ ک ال"  AKAP-KLهستید، کارفرمای شما مبلغی که برابر با ۴.۵ درصد میزان دستمزد شما هست را بابت بازنشستگی اشتغال شما پرداخت می کند. اگر دستمزد شما بیشتر از ۷.۵ برابر مبلغ پایه دستمزد inkomstbasbelopp باشد، این مبلغ به جای آن ۳۰ درصد از میزان دستمزد شما که بالاتر از ۷.۵ برابر مبلغ پایه دستمزد باشد و به میزان حداکثر ۳۰ مبلغ پایه دستمزد خواهد بود.

اگر شما مشمول "ک آ پ ـ ک ال"  KAP-KLهستید، کارفرمای شما از زمانی که شما به سن ۲۱ سال تمام برسید، مبلغی که برابر با ۴.۵ درصد میزان دستمزد شما هست را بابت بازنشستگی اشتغال شما پرداخت می کند. بابت دستمزد شما که بالاتر از ۳۰ مبلغ پایه دستمزدinkomstbasbelopp  باشد، هیچ پرداختی انجام نخواهد شد.

حقوق بازنشستگی سالمندی با مزایای معین Förmånsbestämd ålderspension ـ برای شما که مشمول "ک آ پ ـ ک ال" هستید دستمزد بالاتری دارید

برای شما که دستمزد بالاتری دارید یک حقوق بازنشستگی با مزایای معین نیز وجود دارد. این بازنشستگی تضمین می کند که حقوق بازنشستگی برابر با درصد معینی از دستمزد پایانی شما در هنگام بازنشستگی سالمندی به شما پرداخت شود. درآمدهای شما از سن ۲۸ سالگی به بعد برای بازنشستگی سالمندی با مزایای معین منظور خواهد شد و این موضوع مربوط به آن قسمت از درآمد شماست که بالاتر از ۷.۵ مبلغ پایه دستمزد inkomstbasbelopp باشد.

حقوق بازنشستگی "ک پ آ" یک گزینه قابل انتخاب است

حقوق بازنشستگی "ک پ آ" برای شما که دارای حقوق بازنشستگی اشتغال هستید، یک به اصطلاح گزینه قابل انتخاب است. این بدان معناست که سندیکای کارکنان و کارفرما با هم توافق کرده اند که بخشی از حقوق بازنشستگی اشتغال شما را در یک بیمه بازنشستگی سنتی traditionell pensionsförsäkring همراه با مزایای حفاظت بازپرداخت återbetalningsskydd نزد ما پس انداز کنند، البته اگر شما انتخاب دیگری در این زمینه انجام نداده باشید. این یک گزینه امن برای پس انداز شماست و یک مبلغ تضمینی را بابت حقوق بازنشستگی به شما پرداخت می کند. پول های شما تا زمان بازنسشتگی به صورت امن در اوراق بهادار بهره دار پس انداز خواهد شد و یا در شرکت های سالم و سودآوری که واجد شرایط و موازین اخلاقی ما هستند و در راستای یک آینده پایدار کار می کنند، سرمایه گذاری خواهد شد.

Tjänstepensionen är viktig för dig

Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till ett pensionssparande för dig. Det är din tjänstepension. Under ditt yrkesliv kan det bli hundratusentals kronor, en betydande del av din framtida pension.

Din tjänstepension ser olika ut beroende på inom vilken sektor du arbetar. Det beror på att tjänstepensioner kommit till genom avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Tjänstepensionsavtalet för dig som är kommun- och regionanställd heter AKAP-KL eller KAP-KL. AKAP-KL gäller för dig som är född 1986 och senare, om du är född före 1986 gäller KAP-KL. Avtalen innehåller flera förmåner som är en trygghet både för dig och för din familj.

Du som omfattas av AKAP-KL kan ha rätt till

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du som omfattas av KAP-KL kan ha rätt till            

  • Premiebestämd tjänstepension
  • Förmånsbestämd tjänstepension
  • Pension till din familj om du dör

Du kan även ha tjänstepension enligt äldre pensionsbestämmelser eller tillhöra en grupp som har särskild avtalspension.

Premiebestämd tjänstepension – till alla

Alla som är anställa inom kommun och region har rätt till den premiebestämda tjänstepensionen. 

Om du omfattas av AKAP-KL betalar din arbetsgivare in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Om du har lön över 7,5 inkomstbasbelopp är summan istället 30 procent av den som lön som överstiger 7, 5  inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp 

Om du omfattas av KAP-KL betalar din arbetsgivare från du fyllt 21 år in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. På lön över 30 inkomstbasbelopp  betalas ingen premie.

Förmånsbestämd ålderspension – till dig som omfattas av KAP-KL och har högre lön

För dig som har högre lön finns även en förmånsbestämd ålderspension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och den gäller den del av din lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

KPA Pension är förvalsalternativ

KPA Pension är det så kallade förvalsalternativet för den här delen av din tjänstepension. Det innebär att fack och arbetsgivare kommit överens om att placera din tjänstepension hos oss i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd om du inte gör ett annat val. Det är ett tryggt sparalternativ som ger dig ett garanterat pensionsbelopp. I väntan på pensionen placeras dina pengar tryggt i räntebärande värdepapper och i sunda och lönsamma företag som uppfyller våra etiska kriterier och bidrar till en hållbar framtid.