Våra fonder

När du sparar i de etiska KPA-fonderna kan du välja mellan tre fonder med olika riskprofil. De fonder vi erbjuder uppfyller våra högt ställda krav på hållbarhet.

Aktuell och historisk avkastning

Här  kan du se aktuell avkastning, hämta faktablad och se historik för fonderna. 


KPA-fonderna i korthet
 

KPA Etisk Aktiefond

Aktiefond som i normalfallet placerar 50 % i svenska aktier samt 50% i utländska aktier. Risken i KPA Etisk Aktiefonds klassificeras som medel till hög. Fondens placeringsinriktning är bred i och med att den placerar i aktier i olika regioner/länder och branscher över hela världen, vilket också ger fonden ökad riskspridning.

Att placera i aktiefonder innebär alltid en risk för kurssvängningar på grund av konjunktur-/företagsbedömningar, valuta- och marknadsföreteelser. En spartid på minst 5 år rekommenderas.


KPA Etisk Blandfond 2

Blandfond som i normalfallet placerar 33 % i räntor, 33 % i svenska aktier samt 33 % i utländska aktier. Risken i KPA Etisk Blandfond 2 klassificeras som låg till medel. Eftersom blandfonder investerar i både aktier och räntebärande värdepapper balanseras risken. Därför brukar blandfonder ge en måttlig avkastning som passar den som vill ta en begränsad risk.

Att placera i blandfonder innebär alltid en risk för kurssvängningar på grund av konjunktur-, ränte/företagsbedömningar, valuta- och marknadsföreteelser, då fondens aktiedel är stor motiverar även det en rekommenderad spartid på minst 3-5 år.


Swedbank Robur Räntefond Kort

Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Minst 90 procent av fondens värde placeras direkt eller indirekt i räntebärande tillgångar.

Fonden placerar främst i penningmarknadsinstrument och räntebärande överlåtbara värdepapper såsom obligationer utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, regioner och kommuner, statligt och kommunalt helägda bolag och företag.

Denna fond ersätter KPA räntefond.