Pension till efterlevande

Rätt till efterlevandepension beror bland annat på när dödsfallet inträffade och om förmånstagaren bodde tillsammans med den anställda vid dödsfallet.

De efterlevande kan ha rätt till pension om dödsfallet inträffar:

  • Under anställningstid.
  • Under tid den anställda får ersättning från av arbetsgivaren tecknad avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL eller arbetsskadelivränta som är samordnad med sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Under tid då den anställda är sjuk efter det att anställningen upphört, om fortsatt sjukdom skulle ha gett ersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS-KL.
  • Under tid med särskild avtalspension.
Eller
  • Inom sex månader efter det att den anställda har slutat arbeta.

Pension till efterlevande vuxen

Förmånstagare är efterlevande make som stadigvarande bodde tillsammans med den anställda vid dödsfallet och:

  • Bott tillsammans utan avbrott sedan minst fem år eller
  • Då stadigvarande bodde tillsammans med barn under tolv år som en av eller båda makarna hade vårdnaden om
Med efterlevande make likställs
  • Registrerad partner och
  • Ogift person som tidigare varit gift eller registrerad partner med den anställda eller har eller har haft eller väntade barn med den anställda och som bott tillsammans med honom eller henne stadigvarande.

Rätten till pension till efterlevande upphör om den efterlevande gifter sig eller registrerar partnerskap eller stadigvarande bor tillsammans med en person som han eller hon har varit gift eller registrerad partner med eller har eller har haft barn med.

I tabellen nedan anges pension till efterlevande vuxen. Den uppgår till det i angivna procenttalet av pensionsunderlaget vid beräkningstidpunkten.

Pensionsnivå i procent av pensionsunderlaget
0-20 inkomstbasbelopp20-30 inkomstbasbelopp
15,0 7,5

Pension till efterlevande vuxen betalas ut längst i fem år.

Kompletterande änkepension

I vissa fall kan efterlevande änka ha rätt till kompletterande änkepension.

Pension till efterlevande barn

Biologiska barn, adoptivbarn eller utländskt barn som tagits emot i adoptionssyfte kan ha rätt till barnpension. Pension till efterlevande barn uppgår till det i tabellen nedan angivna procenttalet av pensionsunderlaget vid beräkningstidpunkten.

Pensionsnivå i procent av pensionsunderlaget
0-7,5 inkomstbasbelopp7,5-20 inkomstbasbelopp20-30 inkomstbasbelopp
10,0 28,0 14,0

 

Om det finns flera berättigade barn ska pensionen höjas genom multiplikation med en faktor och fördelas lika mellan barnen.

Antal barn2345-
Faktor 1,4 1,6 1,8 2,0

Barnpension betalas ut till och med 18 års ålder eller så länge som barnet har rätt till allmän barnpension (längst till och med juni månad 20-årsåret).

Omräkning av pensionerna

Pensionerna räknas om med prisbasbeloppets förändring.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.