بازنشستگی همگانی پایه و مبناست

بازنشستگی همگانی بخش دولتی حقوق بازنشستکی شما و بزرگترین بخش آنست. حقوق بازنشستگی همگانی توسط اداره دولتی بازنشستگی Pensionsmyndigheten اداره می شود. این اداره هر سال اطلاعات پیرامون بازنشستگی را در یک پاکت نارنجی رنگ برای شما می فرستد.

به محض آنکه شما یک درآمد داشته باشید و مالیات بپردازید، پرداخت های شما به پس انداز بازنشستگی همگانی نیز آغاز می شود. شما در هنگام درس خواندن، مرخصی نگهداری از فرزند  föräldraledig و یا در هنگام بیماری و در هنگام دریافت کمک هزینه فعالیت  aktivitetsersättning نیز بابت بازنشستگی خود پس انداز می کنید. کارفرمای شما هر سال معادل 18,5 درصد از دستمزد شما را به سامانه بازنشستگی همگانی پرداخت می کند. این پول ها سپس بزرگترین بخش حقوق بازنشستگی شما را تشکیل خواهند داد.

هر چه بیشتر درآمد داشته باشید، و هر چه بیشتر کار کنید، میزان حقوق بازنشستگی همگانی شما بیشتر خواهد بود.

بازنشستگی همگانی شما می تواند از اجزای زیر تشکیل شده باشد:

  •  حقوق بازنشستگی ناشی از درآمد شغلی
  •  حقوق بازنشستگی پس انداز فوق العاده
  • حقوق بازنشستگی تضمینی
حقوق بازنشستگی پس انداز فوق العاده

هر سال 16 درصد از دستمزد شما برای حقوق پس انداز بازنشستگی شما منظور می شود. حقوق پس انداز بازنشستگی بزرگترین بخش حقوق بازنشستگی همگانی شماست و در واقع پایه و اساس سامانه مجموعه بازنشستگی است. شما خودتان نمی توانید بر سرمایه گذاری های مربوط به حقوق پس انداز بازنشستگی خود تأثیر نهید.

حقوق بازنشستگی پس انداز فوق العاده

هر سال 2,5 درصد از دستمزد شما بابت حقوق بازنشستگی پس انداز فوق العاده شما منظور می شود. حقوق بازنشستگی پس انداز فوق العاده آن بخش از بازنشستگی همگانی است که خود شما می توانید آنرا در صندوق های پس انداز fonder، برای نمونه در "صندوق های پس انداز اخلاقی ک پ آ"  etiska KPA-fonderna پس انداز کنید.

حقوق بازنشستگی تضمینی

حقوق بازنشستگی تضمینی گونه ای تضمین بنیادی است برای شما که در سراسر زندگی خود، درآمد اندکی و یا هیچ درآمدی ناشی از اشتغال نداشته اید. از اینرو همه افراد حقوق بازنشستگی تضمینی دریافت نخواهند کرد.

Pensionsmyndigheten.se

Allmän pension är grunden

Den allmänna pensionen är den statliga delen av din pension. Det är också den största delen. Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten, som varje år skickar pensionsinformation till dig i ett orange kuvert.

Så snart du har en inkomst och börjar betala skatt börjar du också tjäna in till den allmänna pensionen. Du gör det även när du studerar, är föräldraledig eller har sjuk- eller aktivitetsersättning. Varje år betalar din arbetsgivare in motsvarande 18,5 procent av din lön in till den allmänna pensionen, som utgör den största delen av din pension.

Ju mer du tjänar, och ju längre du arbetar, desto högre blir din allmänna pension.

Din allmänna pension kan bestå av:

  • inkomstpension
  • premiepension
  • garantipension
Inkomstpension

Varje år sätts 16 procent av din lön av till inkomstpensionen. Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen och grunden i hela pensionssystemet. Du kan själv inte påverka placeringen av din inkomstpension.

Premiepension

Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera i fonder, till exempel i de etiska KPA-fonderna.

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Därför får inte alla garantipension.

Pensionsmyndigheten